Mẫu biểu quyết toán thuế cuối năm 2015 gồm những gì

haivtca Tác giả haivtca 18/07/2024 10 phút đọc

Mẫu biểu quyết toán thuế cuối năm 2015 gồm những gì? Mẫu biểu quyết toán thuế năm 2015 so với năm 2014 có sự thay đổi nào không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn?

1. Mẫu biểu quyết toán thuế TNDN cuối năm 2015 gồm những gì

Mẫu biểu quyết toán thuế cuối năm 2015 gồm những gì
Mẫu biểu quyết toán thuế cuối năm 2015 gồm những gì

Cuối năm doanh nghiệp có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNDN hoặc doanh nghiệp phải khai quyết toán thuế TNDN khi có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Mẫu biểu quyết toán thuế TNDN cuối năm 2015 doanh nghiệp khai quyết toán gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động. ( Chú ý: Doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định 15/2006 hoặc báo cáo tài chính theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC)

- Các phụ lục kèm theo Tờ khai Quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN gồm:

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC + Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC + Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Mẫu số 03-3A/TNDN: Thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới. Mẫu số 03-3B/TNDN: Thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (đầu tư mở rộng). Mẫu số 03-3C/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ. Phụ lục số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN. Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN. Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) theo mẫu số 03-6/TNDN. Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (nếu có) theo mẫu 03-7/TNDN. Phụ lục tính nộp thuế TNDN của DN có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 03-8/TNDN.

2. Mẫu biểu quyết toán thuế TNCN cuối năm 2015 gồm những gì

a. Đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công:

– Đối với tổ chức doanh nghiệp khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN từ tiền lương tiền công. + 05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. + 05-1/BK-QTT-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. + 05-2/BK-QTT-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. + 05-3/BK-QTT-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

– Cá nhân tự quyết toán thuế dùng các mẫu như sau: + 02/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. + 02-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. + 02/ĐK-NPT-TNCN: Đăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. + 02/TB-MST-NPT: Thông báo mã số thuế người phụ thuộc ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

b. Đối với khoản thu nhập từ kinh doanh:

Cá nhân không phải khai quyết toán thuế đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh

c. Đối với Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; Doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ; Công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý xổ số

Các tổ chức trên không phải khai quyết toán thuế đối với các khoản thu nhập chi trả cho các cá nhân và đã khấu trừ thuế theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Từ khóa: mẫu biểu quyết toán thuế tndn, mẫu biểu quyết toán thuế tncn, mẫu biểu quyết toán thuế tndn 2015, mẫu biểu quyết toán thuế tncn 2015, mẫu biểu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, mẫu biểu quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mức đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ chế độ thai sản

Mức đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ chế độ thai sản

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo