Home » Bài viết » Mẫu 03-3C/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 03-3C/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03-3C/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 03-3C/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………..
Mã số thuế:

Tên đại lý thuế (nếu có):…………..
Mã số thuế:

A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế:

1. Điều kiện ưu đãi:

 • Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ:
  • Tổng số lao động sử dụng thường xuyên trong kỳ tính thuế:…………….người
  • Xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền về tổng số lao động nữ mà doanh nghiệp đang sử dụng (nếu có): số………. ngày…………..
 • Doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số:
  • Tổng số lao động sử dụng thường xuyên trong kỳ tính thuế:…………….người
  • Xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền về tổng số lao động là người dân tộc thiểu số mà doanh nghiệp đang sử dụng (nếu có): số………. ngày…………..

2. Mức độ ưu đãi thuế:

 • Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tương ứng mức chi cho lao động nữ.
 • Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng mức chi cho lao động là người dân tộc thiểu số.

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 03-3C/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khoá: Mẫu số 03-3C/TNDN, Mẫu số 03-3C/TNDN theo thông tư

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [The Light – Tố Hữu] – 2020

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng năm 2020  – Chuyên viên Phòng Dịch vụ …

0989.258.233