Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 11/11/2014 3 phút đọc
Những hoá đơn không còn tiếp tục sử dụng, có thông báo với cơ quan thuế, được gọi là hoá đơn huỷ. Khi đó xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng như thế nào
Theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 21 quy định về việc xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng như sau: 1. Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hóa đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau: a) Tổ chức, hộ, cá nhân được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế) phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báo phát hành còn chưa sử dụng. b) Tổ chức, hộ, cá nhân phát hành loại hóa đơn thay thế phải dừng sử dụng các số hóa đơn bị thay thế còn chưa sử dụng. c) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng thì tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn phải tiến hành hủy hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này. d) Hóa đơn mất, cháy, hỏng theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư này. 2. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo hết giá trị sử dụng của các hóa đơn sau: - Hóa đơn không tiếp tục sử dụng do tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế thuộc các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này. - Hóa đơn chưa lập mà tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế; - Hóa đơn chưa lập của tổ chức, hộ, cá nhân tự ý ngừng kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế; - Hóa đơn mua của cơ quan thuế mà tổ chức, hộ, cá nhân có hành vi cho, bán.
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách hạch toán hàng đem đi gia công chế biến

Cách hạch toán hàng đem đi gia công chế biến

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo