Cách hạch toán hàng đem đi gia công chế biến

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 11/11/2014 4 phút đọc
Khi nhập kho thành phẩm do đơn vị sản xuất ra hoặc thuê ngoài gia công, chế biến thì Cách hạch toán hàng đem đi gia công chế biến như thế nào

Đối với những vật tư, hàng hóa, thành phẩm do đơn vị tự sản xuất hoặc thuê gia công ngoài, sau khi hoàn thiện sẽ được mang về nhập kho.

1/Khi xuất cho sản xuất hay mang đi gia công, kế toán dùng phiếu xuất kho.

- Phiếu xuất kho được xuất theo định mức tiêu hao vật tư, nếu đã có định mức

- Phiếu xuất kho xuất theo số lượng vật tư thực có, nếu chưa có định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu. Trường hợp xuất theo thực tế, thì khi nhập kho phải tính định mức tiêu hao vật tư để nhập kho đúng theo số lượng thành phẩm hoàn thành

- Phiếu xuất kho chỉ cần ghi lượng, không cần có giá vốn hàng hoá

2/ Khi nhập kho, kế toán căn cứ vào định mức tiêu hao vật tư để tính ra số sản phẩm hoàn thành để nhập kho.

- Số vật tư còn lại có thể nhập kho hoặc chuyển cho lần sản xuất gia công tiếp theo

- Phiếu nhập kho phải ghi rõ lượng thành phẩm, phẩm cấp hay chất lượng thành phẩm nhập kho

- Phiếu nhập kho không cần ghi giá trị hàng nhập

- Phiếu nhập kho không ghi giá gia công, nếu thành phẩm thuê ngoài gia công

3/ Các bước thực hiện

- Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.

- Căn cứ vào phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, người nhận vật tư và thủ kho kiểm, nhận hàng, ký vào phiếu nhập kho.

- Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

1. Khi xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi gia công, chế biến:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang Có TK 152, 155, 156...

2. Khi nhập kho thành phẩm, Căn cứ vào phiếu nhập kho:

Nợ TK 152, 155, 156... (Giá trị vật tư, hàng hóa, thành phẩm nhập kho) Có TK 154 : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

3. Khi phát sinh chi phí thuê ngoài gia công, chế biến:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có) Có các TK 111, 112, 131, 141,.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Những khoản trích trước được tính vào chi phí được trừ

Những khoản trích trước được tính vào chi phí được trừ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo