Phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi doanh nghiệp sản xuất mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế.

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/02/2015 7 phút đọc
Nếu doanh nghiệp đồng thời sản xuất mặt hàng chịu thuế GTGT và sản xuất những mặt hàng không chịu thuế GTGT thì thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT được tính như thế nào?

1. Theo quy định của Thuế.

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 14, Khoản 2 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

"2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ(kể cả tài sản cố định) sử dụngđồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng."

Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 9, Điểm a sửa đổi khoản 2 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:

2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.”

Căn cứ theo các quy định trên thì:

- Nếu cơ sở kinh doanh hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT.

- Nếu cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được:

+ Hàng tháng, quý tạm phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = ( Doanh thu hàng hóa chịu thuế GTGT + Doanh thu hàng hóa không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT) / Tổng doanh thu bao gồm cả doanh thu hàng hóa không phải kê khai tính nộp thuế GTGT x Thuế GTGT đầu vào trong kỳ

+ Cuối năm, doanh nghiệp phân bổ lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ, khấu trừ theo tháng, quý

2. Ví dụ

Tại Công ty A:

- Trong tháng 1, số thuế GTGT của hàng hóa mua vào trong kỳ là 50.000.000 đồng

Doanh thu hàng hóa chịu thuế GTGT trong kỳ là: 1.000.000.000 đồng.

Tổng doang thu hàng hóa bán ra trong kỳ: 1.200.000.000 đồng

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ

= (1.000.000.000/ 1.200.000.000) x 50.000.000 = 41.666.666 đồng.

- Cuối năm tổng hợp được:

Số thuế GTGT của hàng hóa mua vào trong năm: 800.000.000 đồng

Doanh thu hàng hóa chịu thuế GTGT trong năm: 16.000.000.000 đồng

Tổng doanh thu hàng hóa bán ra trong năm: 18.000.000.000 đồng

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm:

= 16.000.000.000 / 18.000.000.000 x 800.000.000 = 711.111.111 đồng

Giả sử:

+ TH1: Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ trong năm: 700.000.000 đồng

Khi đó doanh nghiệp kê khai, điều chỉnh tăng số tiền 11.111.111 đồng.

+ TH2: Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ trong năm: 720.000.000 đồng

Khi đó doanh nghiệp kê khai, điều chỉnh giảm số tiền là 8.888.889 đồng.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thời gian thử việc có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Thời gian thử việc có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo