Chi phí sửa chữa văn phòng, nhà xưởng đi thuê

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/02/2015 6 phút đọc
Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp đi thuê văn phòng của các hộ gia đình. Để phù hợp với môi trường kinh doanh, các doanh nghiệp phải bỏ chi phí tu sửa văn phòng, nhà xưởng. Những chi phí này có được tính vào chi phí được trừ không? có được khấu trừ thuế GTGT không?

1.Thuế TNDN

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 1 quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

1.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Cũng tại Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.16 quy định như sau:

2.16.Phần chi phí thuê tài sản cố định vượt quá mức phân bổ theo số năm mà bên đi thuê trả tiền trước.

……

Đối với chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê mà trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 03 năm.

Căn cứ theo các quy định trên để chi phí sửa chữa nhà xưởng đi thuê được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thì cần những chứng từ sau:

- Hợp đồng thuê nhà xưởng, trong hợp đồng ghi rõ bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê.

- Hóa đơn thuê nhà xưởng ( nếu có)

- Biên bản kiểm tra hiện trường, lý do hư hại, biện pháp khắc phục

- Chứng từ thanh toán.

2.Thuế GTGT

Doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT của chi phí sửa chữa nhà xưởng đi thuê do đó là khoản chi phí người cho thuê phải bỏ ra để đưa tài sản vào trong tình trạng sẵn sàng sử dụng trước khi cho thuê.

3.Hạch toán kế toán

-Nếu công ty giao thầu cho công ty khác sửa chữa tài sản.

Khi hoàn thành công việc căn cứ vào hóa đơn GTGT, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, biên bản xác nhận khối lượng, bảng quyết toán khối lượng công việc hoàn thành:

Khi nhận được hóa đơn:

Nợ TK 242

Có TK 331

Khi phân bổ cho các bộ phận

Nợ TK 627, 154, 642

Có TK 242

-Nếu việc sửa chữa tài sản do công ty tự làm.

Chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí khác tập hợp được

Nợ TK 241

Có TK 111, 112, 152, 214, 334

Khi sửa chữa hoàn thành

Nợ TK 242

Có TK 241

Phân bổ chi phí sửa chữa vào chi phí trong kỳ

Nợ TK 627, 154, 642

Có TK 242

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thủ tục tham gia bảo hiểm bắt buộc lần đầu năm 2015

Thủ tục tham gia bảo hiểm bắt buộc lần đầu năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo