Khoản ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai có được tính vào chi phí không?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 28/02/2015 7 phút đọc

Hàng năm các doanh nghiệp phải nộp Quỹ phòng chống lụt bão cho Ủy ban nhân dân phường, xã nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Vậy khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ không?

Nghị định 94/2014/NĐ-CP tại Điều 4 quy định về thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai như sau:

“1. Quỹ được thành lập ở cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Tồn Quỹ cuối năm được chuyển sang năm sau.”

Nghị định 94/2014/NĐ-CP tại Điều 5 quy định đối tượng và mức góp cho quỹ như sau:

1. Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập:

Mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.”

Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 1 quy định về các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

1.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 2 quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

2.25. Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai gồm: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Căn cứ theo quy định trên, Doanh nghiệp chi ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai được tính vào chi phí được trừ nếu :

1) Ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai được thành lập tại các tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý

2) Mức đóng để được tính vào chi phí được trừ là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu là 500 nghìn đồng, tối đa là 100 triệu đồng.

Hồ sơ gồm có

- Biên bản xác nhận khoản tài trợ có:

+ Chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ,

+ Chữ ký của người đại diện tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC)

- Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Lưu ý :Nếu doanh nghiệp ủng hộ quỹ phòng, chống thiên tai cho các tổ chức đoàn thể không theo quy định của pháp luật thì không được tính vào chi phí được trừ

Hạch toán

Căn cứ chứng từ ủng hộ, kế toán hạch toán :

Nợ TK 632

Có TK 152, 156, 111, 211

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Xử lý thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa từ chịu thuế chuyển sang đối tượng không chịu thuế GTGT

Xử lý thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa từ chịu thuế chuyển sang đối tượng không chịu thuế GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo