Đất thuê của nhà nước có được miễn giảm tiền thuê đất

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 6 phút đọc

Khi doanh nghiệp thắc mắc về việc sau khi Đất thuê của nhà nước có được miễn giảm tiền thuê đất ? Nếu được miễn thì ưu đãi mà doanh nghiệp được hưởng sẽ là như thế nào. Đại lý thuế Công Minh xin trả lời vấn đề này như sau:

Đất thuê của nhà nước có được miễn giảm tiền thuê đất

Quy đinh đất thuê của nhà nước có được miễn giảm tiền thuê đất

Theo Công văn 4216/TCT của tổng cục thuế Ngày 12 tháng 10 năm 2015 Tổng cục thuế trả lời Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank về vấn về vướng mắc về Hướng dẫn xác định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài được quy định như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

2. Miên tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự ản được cấp có thấm quyển phê duyệt nhưng tôi đa không quá 03 năm kê từ ngày có quyết định cho thuê đất. Trường hợp người thuê đât sử dụng đât vào mục đích sản xuât nông nghiệp (trồng cây lâu năm) theo dự án được căp cỏ thâm quyển phê duyệt thì thời gian xây dựng cơ bản vườn cây được miên tiên thuê đât áp dụng đối với từng loại cây thực hiện theo quy trình kỹ thuật trông và chăm sóc cây lâu năm do Bộ Nông nghiệp và Phát trỉên nông thôn quy định.

– Việc miên tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản được thực hiện theo dự ản gan với việc Nhà nước cho thuê đất mới, chuyến từ giao đạt không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất, không bao gôm các trường hợp đâu tư xây dựng cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất kỉnh doanh và tái canh vườn cây trên diện tích đất đang được Nhà nước cho thuê.

Thời gian miễn giảm tiền thuê đất

Căn cứ điểm b, Khoản i, Công văn số 7810/BTC-QLCS ngày 12/06/2015 của Bộ Tài chính

b) Trường hợp dự án được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/7/2014 nhimg sau ngày 01/7/2014 mới nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản; căn cứ đơn đề nghị miễn tiền thuê đất ừ-ong thời gian xây dựng cơ bản, dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư và tiến độ thực hiện dự án tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép đầu tư hoặc Đăng kỷ đầu tư, cơ quan thuế phổi hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xác định cụ thể thời gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có Quyết định thuê đất hoặc thời điểm được bàn giao đất thực tế. Trường hợp đã nộp tiền thuê đất trong khoảng thời gian được miễn tiền thuê đất thì được trừ vào sổ tiền thuê đất phải nộp của những năm tiếp theo. Người được Nhà nước cho thuê đất phải làm thủ tục, nộp đủ hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy định nêu trèn trước ngày 30/6/2016; quá thời hạn này mà không nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản thì chỉ được xét miễn tiền thuê đất cho thời gian còn lại (nếu có) tỉnh từ thời điểm nộp hồ sơ theo quy định. ”

Theo đó, các Đất thuê của nhà nước được miễn giảm tiền thuê đất và được miễn trong khoảng thời gian 3 năm. Sau thời gian đó, người thuê đất sẽ phải tính và nọp tiền thuê theo đúng quy định

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Chuyển giao quyền sở hữu khi hết hạn cho thuê có phải lập HĐ

Chuyển giao quyền sở hữu khi hết hạn cho thuê có phải lập HĐ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo