Hồ sơ miễn giảm thuế theo Hiệp định tại Việt Nam

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 28/09/2015 4 phút đọc

Khi một cá nhân đi làm động tại nước ngoài và lao động tại quốc gia trong Hiện định tránh đánh thuế 2 lần thì phải thực hiện như thế nào? Các cá nhân Việt Nam có được Hồ sơ miễn giảm thuế theo Hiệp định tại Việt Nam không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ về vấn đề này như sau:

Hồ sơ miễn giảm thuế theo Hiệp định tại Việt Nam

Về hồ sơ xin miễn giảm thuế theo Hiệp định cho cá nhân Việt Nam đi làm ở nước ngoài (là đối tượng cư trú thuế ở nước ngoài). Tại điểm 13 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC chỉ quy định cho người nước ngoài tại Việt Nam

"Trường hợp cá nhân nước ngoài có thu nhập chịu thuế thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ khác thì thực hiện các thủ tục sau: a) Đối với cá nhân là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ khác (bao gồm cả trường hợp cá nhân là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ khác có thu nhập hướng dẫn tại điểm b.1 khoản 1 (đối với thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập và thu nhập khác); khoản 3; điểm b khoản 4; khoản 5; điểm b khoản 10 và khoản 9 Điều này): Mười lăm ngày trước khi thực hiện hợp đồng với các tổ chức, cá nhân Việt Nam: cá nhân nước ngoài gửi cho bên Việt Nam ký kết hợp đồng hoặc chi trả thu nhập Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định để nộp cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Bên Việt Nam cùng với hồ sơ khai thuế của lần khai thuế đầu tiên."

Trường hợp Cá nhân người Việt Nam đi làm ở nước ngoài có ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Việt Nam (cá nhân là đối tượng cư trú thuế ở nước ngoài) thì đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế nước sở tại nơi người lao động làm việc để đề nghị hướng dẫn về thủ tục.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Điều kiện làm cam kết 02 theo Thông tư 92 mới nhất

Điều kiện làm cam kết 02 theo Thông tư 92 mới nhất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo