Công văn 4007/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 4 phút đọc

Ngày 29 tháng 9 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4007/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4007/TCT-CS

Nội dung Công văn 4007/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Trả lời công văn số 3366/CT-THDT ngày 26/08/2015, công văn sổ 3047/CT-THDT ngày 10/08/2015 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ và công văn số 055/HTĐ-CV ngàỵ 11/07/2015 của Công ty cổ phần Hóa chất Khoáng sản HTĐ nêu vướng mắc về thuế suất thuế GTGT và hoàn thuế GTGT đầu vao của sản phâm bột cao lanh xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

về thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm bột cao lanh xuất khẩu, ngày 23/09/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4104/TCT-CS hướng dẫn cụ thê. Đê nghị Cục Thuê tỉnh Phú Thọ nghiên cứu và hướng dẫn Công ty cổ phần Hóa chất Khoáng sản HTĐ thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4104/TCT-CS nêu trên.

Theo báo cáo của Cục Thuế, Công ty cổ phần Hóa chất Khoáng sản HTĐ đã có đơn khiếu nại đối với Quỵết định thu hồi hoàn thuế GTGT theo các Quyết định hoàn thuê từ năm 2011 đên năm 2014, đề nghị Cục Thuế giải quyết đơn khiêu nại của Công ty theo Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 878/QĐ-TCT ngay 15/05/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Trưcmg hợp Cục Thuế có vướng mắc về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Hóa chất Khoáng sản HTĐ, đề nghị Cục Thuế trao đổi y kiến các Sở, ngành liên quan trong tỉnh để báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về vân đê này đê có cơ sở báo cáo các Bộ quản lý chuyên ngành xem xét, xác định chính thức vê sản phẩm của Công ty có phải là đã chế biến thành sản phẩm khác hay không.

Tải Công văn 4007/TCT-CS

Tải Công văn 4007/TCT-CS Tại đây
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4005/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4005/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo