Chuyển nhượng tài sản thế chấp từ ngân hàng

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 7 phút đọc

Trường hơp doanh nghiệp khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất là của một doanh nghiệp trên địa bàn thế chấp cho Ngân hàng phát mại qua trung tâm đấu giá có nhận được hóa đơn từ việc mua bán này không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ vấn đề Chuyển nhượng tài sản thế chấp từ ngân hàng

Chuyển nhượng tài sản thế chấp từ ngân hàng

Chuyển nhượng tài sản thế chấp từ ngân hàng
Chuyển nhượng tài sản thế chấp từ ngân hàng

Tại Điều 13, Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.”…

Tại tiết a, khoản 8, Điểm 1, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/2/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“ Dịch vụ tín dụng dưới các hình thức: …

- Bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay.”…

Điều 8 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung thêm điểm a, khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định:

“a) Dịch vụ tín dụng gồm các hình thức: …

- Bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án hoặc bên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyền của bên cho vay để trả nợ khoản vay có bảo đảm, cụ thể:

+ Tài sản đảm bảo tiền vay được bán là tài sản thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

+ Việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Trường hợp hết thời gian trả nợ, người có tài sản bảo đảm không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật thì các bên thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quy định.

Trường hợp tổ chức tín dụng nhận tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì tổ chức tín dụng thực hiện hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định. Khi tổ chức tín dụng bán tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh nếu tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì tổ chức tín dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.”...

Căn cứ quy định trên thì Tài sản đảm bảo tiền vay khi bán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó, trường hợp khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của một doanh nghiệp trên địa bàn thế chấp cho ngân hàng do ngân hàng phát mại thông qua trung tâm bán đấu giá tỉnh ( thuộc Sở Tư pháp) bán tài sản đảm bảo tiền vay thì không sử dụng hóa đơn. Cơ quan trung tâm bán đấu giá có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các văn bản, giấy tờ có liên quan đến việc đấu giá tài sản cho người mua được tài sản đấu giá để làm thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Chi phí tư vấn thuế cho người lao động nước ngoài

Chi phí tư vấn thuế cho người lao động nước ngoài

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo