Chuyển đổi báo cáo tài chính từ USD sang VND

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 08/06/2016 4 phút đọc

Doanh nghiệp năm 2015 đang hạch toán theo đồng ngoại tệ USD. Tuy nhiên vào cuối năm tài chính, khi Doanh nghiệp có nhu cầu và đã làm công văn xin chuyển đổi đồng hạch toán sang VND từ ngày 1/1/2016. Vậy Các tài khoản trên bảng cân đối kế toán ( Mục tài sản) chuyển số dư sang lấy tỷ giá nào? 2. Mục chi tiết công nợ? Nếu công nợ gốc là USD thì khi chuyển số dư sang VND lấy tỷ già nào? Nếu công nợ gốc là VND thì chuyển số dư sang có giữ VND không? 3. Vốn chủ sở hữu là USD thì chuyển sang số dư VND thì lấy tỷ già nào? 4. Tài kho421- Lợi nhuận chưa phân phối sử dụng tỷ giá nào? Đại lý thuế Công Mĩnh xin chia sẻ việc Chuyển đổi báo cáo tài chính từ USD sang VND như sau:

Tại điều 108 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính quy định:

Chuyển đổi báo cáo tài chính từ USD sang VND
Chuyển đổi báo cáo tài chính từ USD sang VND

“7. Khỉ thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán, tại kỳ đầu tiên kể từ khỉ thay đổi, kế toán thực hiện chuyển đổi sổ dư sổ kế toán sang đơn vị tiền tệ trong kế toán mới theo tỷ giả chuyển khoản của một ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại ngày thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.

2. Tỷ giá áp dụng đổi với thông tin so sánh (cột kỳ trước) trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Khỉ trình bày thông tin so sảnh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảo cáo lưu chuyên tiền tệ của kỳ có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán đom vị áp dụng tỷ giả chuyển khoản bình quản kỳ trước liền kề với kỳ thay đổi (nếu tỷ giả bình quân xấp xỉ tỷ giá thực tế).

3. Khi thay đoi đơn vị tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp phải trình bày rõ trên bản thuyết minh Bảo cảo tài chỉnh lý do thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán và những ảnh hưởng (nếu có) đổi với Bảo cáo tài chính do việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán"

Như vậy, DOanh nghiệp phải lấy tỷ giá chuyển khoản vào ngày thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán và đồng thời trong báo cáo tài chính năm đó, Doanh nghiêp phải giải thích được Lý do doanh nghiệp lại thay đổi vấn đề này là gì

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thuế suất vận chuyển quốc tế cần điều kiện gì?

Thuế suất vận chuyển quốc tế cần điều kiện gì?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo