Ưu đãi thuế TNDN cho DN có kỳ tính thuế dưới 12 tháng

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 08/06/2016 5 phút đọc

Những doanh nghiệp có kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế có thời gian hoạt động sản xuât, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ dưới 12 tháng sẽ được hưởng ưu đãi thuế như thế nào? Đại lý thuế Công Minh chia sẻ Ưu đãi thuế TNDN cho DN có kỳ tính thuế dưới 12 tháng

Ưu đãi thuế TNDN cho DN có kỳ tính thuế dưới 12 tháng

Theo công văn hướng dẫn 2392/TCT-CS của Tổng cục thuế ngày 01 tháng 06 năm 2016 về chính sách thuế TNDN cho các cục thuế trên địa bàn cả nước có nêu rõ:

Khoản 6 Điều 15 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định:

Ưu đãi thuế TNDN cho DN có kỳ tính thuế dưới 12 tháng
Ưu đãi thuế TNDN cho DN có kỳ tính thuế dưới 12 tháng

6. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế. ”

- Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định:

“4. Thời gìạn miễn thuế, giám thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Trong năm tính thuế đầu tiên mà doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuât, kinh doanh được miễn thuế\ giảm thuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được hưởng miên thuê, giảm thuế ngay năm đó hoặc đăng ký với cơ quan thuê thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế từ năm tính thuế tiếp theo. ”

- Khoản 5 Mục III Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

5. Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời đỉêm băt đâu tính thời gian miên thuê, giảm thuế tính liên tục kế từ kỳ tính thuế đâu tiên doanh nghiệp băt đâu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ sô lô các kỳ tính thuê trước chuyên sang). Trường họp, kỳ tính thuế đau tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuê, nhimg thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ dưới 12 tháng thì doanh nghiệp có quyền đăng kỷ với cơ quan thuê tỉnh thời gian miên thuê, giảm thuế ngay kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc tính từ kỳ tính thuế tiẻp theo. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian miên giảm thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiền để nộp vào Ngân sách nhà nước".

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Chuyển đổi báo cáo tài chính từ USD sang VND

Chuyển đổi báo cáo tài chính từ USD sang VND

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo