Chi phí tư vấn thuế cho người lao động nước ngoài

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 08/06/2016 5 phút đọc

Nhiều Doanh nghiệp khi thuê các cá nhân người nước ngoài thường sử dụng các dịch vụ tư vấn thuế để có thuể làm quyết toán thuế cho lao động tại nước ngoài yên tâm làm việc tại Doanh nghiệp. Tuy nhiên các khoản Chi phí tư vấn thuế cho người lao động nước ngoài có được tính chi phí hợp lý không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ

Chi phí tư vấn thuế cho người lao động nước ngoài

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí tư vấn thuế cho người lao động nước ngoài
Chi phí tư vấn thuế cho người lao động nước ngoài

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi bổ sung Điêu 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điêu 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

I. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chỉ nêu đáp úng đù các điểu kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chúng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các vàn bán pháp luật vê thuê giá trị gia tăng.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

- Khoản chi có tỉnh chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiêu, hỷ cùa bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hô trợ điêu trị; chi hô tĩ'ợ bồ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hô trợ gia đình người ìao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ôm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tôt trong học tập; chi hô trợ chỉ phí đi lại ngày lễ tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dãn tại điếm 2.6, bảo hiếm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dán tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tỉnh chất phúc lợi khác. Tổng so chi có tính chắt phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tê thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Theo đó, khoản chi phí tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài không phục vụ sản xuất kinh doanh đồng thời không được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi do đó không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Ưu đãi thuế TNDN cho DN có kỳ tính thuế dưới 12 tháng

Ưu đãi thuế TNDN cho DN có kỳ tính thuế dưới 12 tháng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo