Chi thưởng đạt doanh số được tính vào chi phí?

haivtca Tác giả haivtca 19/07/2024 5 phút đọc

Chi thưởng đạt doanh số được tính vào chi phí? Chứng từ để khoản chi thưởng cho nhân viên đạt doanh số được tính vào chi phí?

Để khuyến khích người lao động, nhiều doanh nghiệp trả lương, thưởng theo doanh thu bán hàng, hay có những khoản chi thưởng doanh số cho những nhân viên kinh doanh đạt doanh số cao. Vậy chứng từ để khoản chi đó được tính vào chi phí được trừ?

1. Chính sách thuế.

a. Thuế TNDN

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6 khoản 1 quy định như sau:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Cũng tại điều 6, khoản 2, điểm 2.5 quy định những khoản chi phí không được trừ như sau:

2.5.Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

…..

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Căn cứ theo quy định trên để khoản chi thưởng cho nhân viên kinh doanh đạt doanh số cao thì trong Hợp đồng lao động, Quy chế tài chính, Quy chế thưởng.. của công ty phải quy định việc trả hoa hồng theo doanh số kinh doanh.

Ngoài ra, kế toán căn cứ vào quy định thưởng, tập hợp doanh số của từng cá nhân (có xác nhận của bộ phận liên quan), tính toán mức thưởng... và lưu những chứng từ đó cùng với phiếu chi

b. Thuế TNCN.

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 2 quy định các khoản thu nhập chịu thuế như sau:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a. Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.”

Căn cứ theo quy định trên khoản thu nhập nhận được do được thưởng theo doanh số sẽ chịu thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.

2. Hạch toán kế toán.

- Khi tính tiền thưởng phải trả cho nhân viên:

Nợ TK 642, 641

Có TK 334

- Khi chi trả tiền thưởng cho nhân viên:

Nợ TK 334

Có TK 111, 112, 3335

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mua bảo hiểm tài sản có được tính vào chi phí được trừ

Mua bảo hiểm tài sản có được tính vào chi phí được trừ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo