Chi phí lãi vay ngân hàng để góp vốn thành lập doanh nghiệp khác?

haivtca Tác giả haivtca 14/04/2015 8 phút đọc

Chi phí lãi vay ngân hàng để góp vốn thành lập doanh nghiệp khác?

Chi phí lãi vay là một trong những khoản chi phí không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đi vay ngân hàng để góp vốn vào doanh nghiệp khác thì có được tính vào chi phí được trừ hay không? Đại lý thuế Công Minh chia sẻ:
1. Chính sách thuế

Căn cứ Nghị định 218/2013/NĐ-CP tại Điều 9, Khoản 2, Điểm e quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

e) Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu, theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp; lãi tiền vay đã được ghi nhận vào giá trị tài sản; lãi vay vốn để triển khai thực hiện các hợp đồng tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí;”

Theo quy định trên khoản chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần góp vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

Thực tế các doanh nghiệp sau khi góp đủ vốn kinh doanh và hệ thống kinh doanh phát triển đều muốn đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp khác. Vậy nếu doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ nhưng đi vay ngân hàng để góp vốn vào doanh nghiệp khác thì phần chi trả tiền lãi vay đó có được tính vào chi phí được trừ hay không? Trường hợp doanh nghiệp khác đó chưa góp đủ vốn điều lệ thì chi phí lãi vay có được tính vào chi phí hợp lệ hay không?

Ngày 21 tháng 01 năm 2015 Tổng Cục Thuế đã có Công văn số 236/TCT-CS nhắc lại quy định việc chi phí lãi vay để thành lập công ty con tại Công văn số 432/TCT-CS ngày 29/1/2011 gửi Cục Thuế tỉnh Bình Định. Công văn số 432/TCT-CS quy định như sau:

- Các khoản vay do Công ty ký với ngân hàng và các tổ chức khác nhưng tiền vay được chuyển để góp vốn điều lệ vào công ty con thì chi phí trả lãi vay của các khoản vay này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty và của các công ty con.

- Trường hợp Công ty nếu đã góp đủ vốn điều lệ có hoạt động đầu tư vốn vào công ty khác bằng nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn nhàn rỗi khác (mà không sử dụng vốn vay ngân hàng); đồng thời công ty cũng vay ngân hàng để phục vụ cho các dự án hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể (không sử dụng cho hoạt động đầu tư vốn vào Công ty khác) thì khoản vốn vay ngân hàng được tính vào chi phí hợp lý nếu có đủ hóa đơn, chứng từ và mức lãi suất phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN.

Tuy nhiên việc chi phí lãi vay ngân hàng sẽ khó xác định việc doanh nghiệp có lấy khoản tiền vay ngân hàng để đầu tư vào công ty con hay dùng tiền vốn nhàn rỗi để đầu tư vào công ty con. Do đó tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP đã có sửa đổi, bổ sung một số điều.

Nghị định 12/2015/NĐ-CP tại Điều 1, Khoản 6 Sửa đổi, bổ sung Điểm e Khoản 2 Điều 9 Nghị định 218/2013/NĐ-CP như sau:

“e) Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu, theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp; lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị đầu tư; lãi vay để triển khai thực hiện các hợp đồng tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Căn cứ theo quy định trên nếu doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả tiền lãi vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

2. Hạch toán kế toán

Nợ TK 635

Có TK 111, 112

Các bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Chi thưởng đạt doanh số được tính vào chi phí?

Chi thưởng đạt doanh số được tính vào chi phí?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo