CHẾ ĐỘ LƯU GIỮ TÀI LIỆU ÁP DỤNG 1/7/2015 TẠI DN

haivtca Tác giả haivtca 10/04/2015 3 phút đọc

Sửa đổi các nội dung về chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp (Từ 01/07/2015 Áp Dụng)

Sửa đổi các nội dung về chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

(Căn cứ Điều 11 Luật doanh nghiệp 2014)

Tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau:

- Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông.

- Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm; giấy phép và giấy chứng nhận khác.

- Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty.

- Biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của doanh nghiệp.

- Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán.

- Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán;

- Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm.

Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu trên tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Xem tiết các bài viết: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giải thể doanh nghiệp

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Tọa đàm giải pháp phát triển Đại lý thuế ở Hà Nội

Tọa đàm giải pháp phát triển Đại lý thuế ở Hà Nội

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo