Cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/09/2015 9 phút đọc

Khi các đối tượng đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu và cơ quan quản lý đối tượng thực hiện Cấp sổ bảo hiểm xã hội , thẻ bảo hiểm y tế thì quy trình thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Quy trình thu Cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động cho người sử dụng lao động Đại lý thu và cơ quan quản lý theo quyết định 959/QĐ-BHXH

Cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động

1. Đơn vị sử dụng lao động Cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động

1.1 Tham gia lần đầu:

 • Lập hồ sơ theo quy định tại Văn bản này và nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.
 • Nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
 • Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động.
 • Nhận thẻ BHYT từ cơ quan BHXH trả cho người lao động.

1.2 Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng:

 • Kê khai, lập hồ sơ điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN; tăng, giảm lao động, mức đóng, số tiền phải đóng; truy thu, hoàn trả; thay đổi, điều chỉnh thông tin đóng BHXH, BHYT, BHTN đối vói đơn vị, người lao động; nộp hồ sơ kịp thời cho cơ quan BHXH để xác định số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; cấp, ghi, xác nhận, chốt sổ BHXH, thẻ BHYT đối với đơn vị, người tham gia và đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng thời hạn.
 • Phối hợp với cơ quan BHXH xác nhận, chốt sổ BHXH cho người lao động khi người lao động chấm dứt HĐLĐ, HĐLV hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

1.3 Cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT của người lao động:

 • Trường hợp người lao động nộp hồ sơ thông qua đơn vị: đơn vị nhận hồ sơ và nộp kịp thời cho cơ quan BHXH.

Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH, thẻ BHYT cho người lao động.

 • Xác nhận Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mau TK1-TS) đối với các trường họp điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh đã ghi trên sể BHXH của người lao động.

1.4 Thu hồi thẻ BHYT của người lao động ngừng tham gia BHYT, nộp cho cơ quan BHXH để điều chỉnh số phải thu (trừ trường hợp chết; chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hằng tháng).

1.5 Hằng tháng, nhận thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mau C12-TS) qua dịch vụ bưu chính hoặc tra cứu tại cổng thông tin của BHXH Việt Nam; kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai lệch, phối họp với cơ quan BHXH để giải quyết.

1.6 Định kỳ 6 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

1.7 Hằng năm, nhận thông tin đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động (Mau C13-TS) do cơ quan BHXH cung cấp để niêm yết công khai tại đơn vị.

2. Đại lý thu 2.1 Hướng dẫn người tham gia lập hồ sơ theo quy định tại Văn bản này. 2.2 Thu tiền đóng BHXH của người tham gia BHXH tự nguyện; tiền đóng BHYT phần thuộc trách nhiệm đóng của người tham gia BHYT; cấp biên lai thu tiền cho người tham gia theo quy định. 2.3 Lập Mau D05-TS; Mầu DK04; nộp hồ sơ và số tiền đã thu cho cơ quan BHXH trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thu tiền của người tham gia. 2.4 Nhận và trả sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia theo quy định. 2.5 Hằng tháng:
 • Đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền đã thu theo Mau C17-TS.
 • Nhận danh sách người tham gia BHXH tự nguyện và danh sách người tham gia BHYT đến hạn phải đóng (Mau D08a-TS) do cơ quan BHXH gửi đến để thông báo và vận động người tham gia tiếp tục tham gia theo quy định.
2.6 Đối với các trường hợp cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT, người tham gia đề nghị Đại lý thu nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH:
 • Nhận hồ sơ từ người tham gia, nộp hồ sơ kịp thời cho cơ quan BHXH.
 • Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH, thẻ BHYT cho người thamgia.

3. UBND xã

3.1 Trên cơ sở danh sách người tham gia BHYT do cơ quan quản lý đối tượng và cơ quan BHXH cung cấp, lập Mau DK05, gửi cơ quan BHXH. 3.2 Nhận và trả thẻ BHYT cho người tham gia theo quy định (việc trả thẻ BHYT của đối tượng do tổ chức BHXH đóng có văn bản hướng dẫn riêng). 3.3 Hằng tháng:
 • Nhận danh sách người tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng và danh sách người đã hiến bộ phận cơ thể người tham gia BHYT (Mau DK05), xác nhận gửi lại cơ quan BHXH.
 • Nhận danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng từ cơ quan quản lý đối tượng để lập Mau DK05 gửi cơ quan BHXH.
3.4 Nhận Mau DK01, Mau TK1-TS (nếu có), tổng hợp và phân loại Mau DK02, Mau DK03 gửi cơ quan BHXH. 4. Cơ quan quản lý đối tượng 4.1 Kịp thời gửi danh sách tăng, giảm người được ngân sách nhà nước đóng BHYT cho UBND xã. 4.2 Nhận Danh sách người được ngân sách nhà nước đóng BHYT (Mầu DK06) do cơ quan BHXH lập chuyển đến; rà soát, đối chiếu, xác nhận và chuyển trả cơ quan BHXH trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ danh sách của cơ quan BHXH. 4.3 Tổng hợp, chuyển kinh phí hoặc đề nghị cơ quan tài chính chuyển lcinh phí vào quỹ BHYT theo quy định. 5. Trường hợp đơn vị, cơ quan quản lý đối tượng, đại lý thu giao dịch bằng hồ sơ điện tử thì thực hiện quy trình thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Mời các bạn xem chi tiết thêm

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Đối tượng tham gia cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Đối tượng tham gia cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo