Home » Bài đăng » Xuất trình hóa đơn xác thực cho cơ quản lý thị trường

Xuất trình hóa đơn xác thực cho cơ quản lý thị trường

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế vận chuyển hàng hóa trên đường thì doanh nghiệp xuất trình hoá đơn cho cơ quan quản lí thị trường như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cách Xuất trình hóa đơn xác thực cho cơ quản lý thị trường

Cách xử lý

Doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển đổi hoá đơn điện tử sang hóa đơn giấy để sử dụng khi vận chuyển hàng hoá trên đường. Xuất trình hóa đơn xác thực cho cơ quản lý thị trường

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính, việc chuyển đổi hóa đơn điện tử phải tuân thủ những quy định sau:

1. Nguyên tắc chuyển đổi

Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế tóan theo quy định của Luật Kế tóan. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế tóan phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12

2. Điều kiện

Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;

b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;

c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Theo đó Trên hoá đơn chuyển đổi từ hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế sang hoá đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các nội dung thông tin của hóa đơn xác thực, dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi với hoá đơn xác thực gốc là “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN XÁC THỰC”.

Mời các bạn xem thêm

Tiếp theo

Cài đặt chữ ký số Newtel CA

Cách cài đặt thiết bị USB token chữ ký số NEWCA

Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách cài đặt thiết bị USB token chữ …