Home » Bài đăng » Không sử dụng hết hóa đơn xác thực đã phát hành hủy như thế nào

Không sử dụng hết hóa đơn xác thực đã phát hành hủy như thế nào

Doanh nghiệp đăng ký  phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế nhưng không sử dung hết hóa đơn xác thực đã phát hành hủy như thế nàoĐại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách thực hiện đối những hóa đơn điện tử đó

Sau khi doanh nghiệp đăng ký và phát hành hóa đơn xác thực, trong quá trình sử dụng không hết thì doanh nghiệp có thể hủy hóa đơn điện tử dể ngừng sử dụng những hóa đơn đó. Không sử dung hết hóa đơn xác thực đã phát hành hủy như thế nào

Cách hủy cho doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng các số hóa đơn đã đăng ký phát hành, doanh nghiệp thực hiện truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (phần mềm xử lý hóa đơn VAN: https://laphoadon.gdt.gov.vn) để khai báo việc hủy số hóa đơn đã đăng ký nhưng chưa sử dụng.

Mời các bạn xem thêm

Tiếp theo

Hướng dẫn tắt AutoRun trên windows 7, windows 8, windows 10

Autoplay là chức năng của Windows giúp máy tính của các bạn tự động chạy …