Xuất hóa đơn cho dịch vụ lắp đặt viễn thông và dịch vụ đi kèm

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/06/2016 8 phút đọc

Các công ty chuyên hoạt động về lĩnh vực lắp đặt viễn thông và dịch vụ đi kèm như tư vấn, thiết kế, hỗ trợ thì thời điểm hoàn thành ghi nhận doanh thu được tính vào lúc nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Xuất hóa đơn cho dịch vụ lắp đặt viễn thông

Xuất hóa đơn cho dịch vụ lắp đặt viễn thông

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

Xuất hóa đơn cho dịch vụ lắp đặt viễn thông và dịch vụ đi kèmXuất hóa đơn cho dịch vụ lắp đặt viễn thông và dịch vụ đi kèm
Xuất hóa đơn cho dịch vụ lắp đặt viễn thông và dịch vụ đi kèm

2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điém hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điêm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được .tiền....

5. Đôi với xây dựng, lăp đặt, bao gôm cả đónạ tàu, ỉà thời điêm nụhiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối ỉưcmg xây dựng, lap đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiên hay chưa thu được liên. ... ”

- Căn cứ Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm ” lập hỏa đơn

... Ngày lập hóa đơn đổi với cung ứng dịch vụ ỉ à ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiên hay chưa thu được tiên. Trường hợp tô chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiên trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền....

Ngày lập hóa đơn đổi với xây dựng, lap đặt ỉà thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục CÔÌĨỊ7 trình, khoi lượng xây dựng, lăp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiên.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì moi lần giao hàng hoặc bàn giao đểu phải lập hóa đơn cho khối lượng, giả trị hàng hỏa, dịch vụ được giao tương ứng. ...

- Căn cử Điểm 2.10 Phụ lục 4 Hướng dẫn lập hóa đom bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính):

"2.10. Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, ỉăp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiển thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hóa đơn thanh toán khoi lượng xảy lắp bàn giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuê GTGT. Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB cỏ điểu chỉnh giả trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì ỉập hóa đơn, chứng từ điêu chỉnh giả trị công trình phải thanh toán.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị viễn thông và các địch vụ khác kèm theo như hồ trợ tư vấn, hướng dẫn vận hành, bảo hành... để đảm bảo thiết bị viễn thòng được lắp đặt, sử dụnẹ, vận hành theo đúng cảc tiêu chuẩn kỹ thuật cho khách hàng thì khi dịch vụ lắp đặt hoàn thành và bàn giao cho khách hàng (theo Biên bản bàn giao tạm thời) Công ty có nghĩa vụ lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT theo quy định. Trường hợp sau khi khách hàng nghiệm thu, xác nhận Công ty hoàn thành cung cấp dịch vụ, hai bên ký Biên bản bàn giao, nghiệm thu chính thức có điều chỉnh giá trị phải thanh toán thì Công ty lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định tại Điểm 2.10 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Điều chuyển tài sản cho chi nhánh hạch toán độc lập

Điều chuyển tài sản cho chi nhánh hạch toán độc lập

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo