Quy định bán hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/06/2016 11 phút đọc

Trường hợp các hộ Kinh doanh muốn xuất hóa đơn hoặc được mua hóa đơn từ phía cơ quan thuế thì cần những điều kiện gì. Các hộ kinh doanh đó cần tuân theo những quy định nào. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Quy định bán hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể

Quy định bán hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ hướng dẫn:

Quy định bán hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể
Quy định bán hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể

“Cơ quan thuể bán hoá đom cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng.

Sổ lượng hoá đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyên năm mươi (50) số cho mỗi loạỉ hoá đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hêt hoá đơn mua ỉân đâu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, sổ ỉượng hỏa đơn đã sử dụng đế quyết định so lượng hoá đơn bán lần tiếp theo.

Đổi với các lần mua hoá đơn sau, sau khỉ kiểm tra tình hình sử dụng hoả đơn, tình hình kê khai nộp thuế và đề nghị mua hoá đơn trong đơn đề nghị mua hoá đơn, cơ quan thuê giải quyết bán hoá đơn cho to chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày. Sô lượng hoá đơn bản cho tồ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá sổ lượng hoá đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

Trường hợp hộ, cá nhân kỉnh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyên nhimg có nhu câu sử dụng hóa đơn ỉẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kình doanh hỏa đơn lẻ (01 số) theo từng lẩn phát sinh và không thu tiền... ”

- Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh:

+ Tại tiết a Khoản 1 Điều 2 hướng dẫn nguyên tắc áp dụng phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán:

a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hỏa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kỉnh doanh hướng dân tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này. ”

+ Tại Khoản 1 Điều 3 hướng dẫn nguyên tắc áp dụng phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh:

“ỉ. Nguyên tắc áp dụng

Cá nhân kỉnh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm: cá nhân cư trú có phát sinh doanh thu kinh doanh ngoài ỉãnh thổ Việt Nam; cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điếm kinh doanh cố định; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo hỉnh thức xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân.

Kỉnh doanh không thưởng xuyên được xác định tuỳ theo đặc đỉêm hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng lĩnh vực, ngành nghề và do cá nhân tự xác định để lựa chọn hình thức khai thuế theo phương pháp khoán hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư này hoặc khai thuế theo từng lần phát sinh hướng dẫn tại Điều này.

Địa điểm kinh doanh cổ định ỉà riơi cả nhân tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh như: địa đỉêm giao dịch, cửa hàng, cửa hiệu, nhà xưởng, nhà kho, bên, bãi, ...”

+ Tại Điều 6 hướng dẫn khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán:

“ỉ. Nguyên tắc khai thuế

...b) Cả nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuể thì ngoài việc khai doanh thu khoán, cá nhân tự khai và nộp thuế đổi với doanh thu trên hoá đơn theo quý...

2. Hồ sơ khai thuế

- Cá nhân nộp thuê khoản khai thuế đối với doanh thu khoán theo Tờ khai mẫu sổ 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này.

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì cá nhân khai doanh thu theo hóa đơn vào Báo cáo sử dụng hoá đơn theo mâu sổ 01/BC-SDHĐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này và không phải lập, nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính...

+ Tại Điều 7 hướng dẫn khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh:

“ỉ. Nguyên tắc khai thuế

a) Cá nhân nộp thuế từng lần phát sinh khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo từng lân phát sinh nêu cổ tông doanh thu kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đông...

2. Hồ sơ khai thuế,

Hồ sơ khai thuế đổi với cá nhân nộp thuế theo từng ỉần phát sinh gồm:

- Tờ khai theo mẫu số OỈ/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bản chụp hợp đọng kỉnh tể cung cấp hàng hoá, dịch vụ (nếu có);

- Bản chụp biên bản nghiệm thu, thanh lỷ hợp đồng (nếu có);

- Bản chụp tài ỉiệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá (nếu có) như: Bảng kê thu mua hàng nông sản nêu là hàng hoả nông sản trong nước;...”

Căn cứ hướng dẫn trên:

- Trường hợp cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định thuộc đối tượng nộp thuế theo từng lần phát sinh nếu có tổng doanh thu từ kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.

Cá nhân kinh doanh có nhu cầu sử dụng hoá đơn thì. Chi cục Thuế bán cho cá nhân hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh theo quy định.

- Trường hợp cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khoán nhưng không kê khai doanh thu khoán, mức thuế khoán thì Chi cục Thuế thực hiện ấn định doanh thu khoán theo quy định.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Xác định thuế GTGT cho hoạt động cho thuê nhà tại khu chế xuất

Xác định thuế GTGT cho hoạt động cho thuê nhà tại khu chế xuất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo