Xác định thuế GTGT cho hoạt động cho thuê nhà tại khu chế xuất

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 8 phút đọc

Nếu Doanh nghiệp thực hiện cho nhà xưởng tại khu chế xuất thì thuế GTGT cho các hoạt động này có khác so với thuế GTGT khi cho doanh nghiệp thuê tại các khu văn phòng làm việc. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Xác định thuế GTGT cho hoạt động cho thuê nhà tại khu chế xuất

Xác định thuế GTGT cho hoạt động cho thuê nhà tại khu chế xuất

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phù quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định.

Xác định thuế GTGT cho hoạt động cho thuê nhà
Xác định thuế GTGT cho hoạt động cho thuê nhà

+ Tại Khoản 20, Điều 4 quy định:

"Khu phi thuế quan bao gồm: khu chể xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu báo thuê, kho nạoạì quan, khu kinh tổ thương mại đặc biệt, khu thương mại - cóng nghiệp và các khu vực kinh té khác được thành lập và được hướng cúc mi đãi về thuê như khu phì thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hộ mua bán trao đói hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuât khẩu, nhập khẩu.

+ Tại Điều 9 quy định thuế suất 0%:

ỉ. Thuế suẩt 0%: áp dụng đổi dịch vụ hàng hoá, dịch vụ xuất kháu; hoạt động Xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tài quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khau, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuê suât 0% hưởng dân tại khoản 3 Điêu này.

Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cú nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cả nhân trong khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ cung câp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phì thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan...

2. Điểu kiện áp dụng thuế suất 0%:

b) Đổi với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cả nhân ở nước ngoài hoặc ờ trong khu phi thuế quan

Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khau qua ngân hàng và các chúng từ khác theo quy định của pháp luật;...

3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

- Các dich vu do cơ sờ kỉnh doanh cuns cáp chơ to chức, cá nhân ở trori2 khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hôi trườns, văn phòng, khách san, kho bãi; dich vu vân chuyển đưa đón nsười lao đôns: dich vu ăn uống (trừ dich vu cung cấp suắt ăn công nghiệp, dich vu ăn uống trong khu phi thuê Quan);... ”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10% :

Thuế suất 10% áp dụng đổi với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điểu 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này...

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hoả, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đổi với từmg loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất cùa hàng hoả, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ quy định trên,

Trường hợp Doanh nghiệp cho thuê tại khu vực Phi thuế quan theo quy định trên thì hoạt động cho thuê diện tích xưởng sản xuât nêu trên được áp dụng mức thuê suât thuê GTGT là 0%

Đối với hoạt động cho thuê nhà, hội trường, văn phòng...quy định tại Khoan 3, Điều 9 Thông tư so 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bọ Tài chinh áp dụng thuế suất GTGT là 10%. Hai bên phải xác định cụ thê hoạt động cho thuê áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và hoạt động cho thuê áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% , trường hợp không xác định được thì phải tính và nộp theo mức thuế suất cao nhất là 10%.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Xuất hóa đơn cho dịch vụ lắp đặt viễn thông và dịch vụ đi kèm

Xuất hóa đơn cho dịch vụ lắp đặt viễn thông và dịch vụ đi kèm

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo