Điều chuyển tài sản cho chi nhánh hạch toán độc lập

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/06/2016 7 phút đọc

Trường hợp công ty mẹ mua Tài sản nhưng lại chuyển giao các công ty con, chi nhánh sử dụng cho hoạt động thì Kế toán cần phải ghi nhận như thế nào. Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc hạch toán độc lập thì có điểm gì khác nhau. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Điều chuyển tài sản cho chi nhánh

Điều chuyển tài sản cho chi nhánh

Căn cứ Thông tư 39/2014/TT- BTC ngày 31/3/2014 cua Bộ Tài chính. Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

+ Tại tiết b.2 khoản 2.15 Phụ lục 4 quy định:

Điều chuyển tài sản cho chi nhánh hạch toán độc lập
Điều chuyển tài sản cho chi nhánh hạch toán độc lập

" h.2.Tài sàn ãỉều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tể chức, cá nhản; tài sản điều chuyến khỉ chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyến đối ỉoạỉ hình doanh nghiệp thì to chức, cá nhân có tài sản điều ehuyển phải cỏ lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo hộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyến giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa cấc đơn vị thành vỉên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một to chức, cá nhân tố chức, cá nhân có tài sản điểu chuyến phải ỉập hóa đơn GTGT theo quy định

- Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn ữii hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

+ Tại tiết a tiết b khoản 7 Điều 5 quy định:

7 Các trường họp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

a) Góp vốn bằng tài sản để thành ỉập doanh nghỉệp.Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng Hên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hôi đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc vãn bản định giá của tổ chức có chức năng định giả theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc frong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khỉ chia, tách, hợp nhất; sáp nhập, chuyển đổi ỉoại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyến giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyến khỉ chia, tách, hợp nhất sáp nhập, chuyển đổi ỉoạỉ hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản đỉều chuyến phải có lệch điểu chuyến tài sản, kèm theo bộ hổ sơ nguồn gốc thì tài sản không phải xuât hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc ỉập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điếu chuyến phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuê GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tạỉ khoản 6 Điêu này. ”

Căn cứ các quy định trên, Doanh nghiệp mua TSCĐ sau đó thực hiện điều chuyến cho chi nhánh để sử dụng thì:

- Trường hợp, chi nhánh của Doanh nghiệp là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì Doanh nghiệp phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn theo quy đinh tại tiết a tiết b khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quỵ định.

- Trường hợp chi nhánh là đơn vị hạch toán độc lập thì khi điều chuyển tài sản cho chi nhánh. Doanh nghiệp phải lập hóa đơn và khê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Xác định thuế GTGT cho hoạt động kinh doanh bất động sản

Xác định thuế GTGT cho hoạt động kinh doanh bất động sản

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo