Các thông tin bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/06/2016 4 phút đọc

Khi lập hoặc đặt in hóa đơn GTGT, Doanh nghiệp cần chú ý Các thông tin bắt buộc trên hóa đơn GTGT để tranh sai sót. Và Những chỉ tiêu nào luôn luôn có trên hóa đơn. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Các thông tin bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Các thông tin bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị đinh số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Các thông tin bắt buộc trên hóa đơn GTGT
Các thông tin bắt buộc trên hóa đơn GTGT

+ Tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 quy định về nội dung trên hóa đơn đã lập.

" Điều 4. Nội ảung trện hóa đơn đã lập

1. Nội dung bắt buộc trên hóạ đơn đã lập phảỉ được thể hiện trên cùng một mặt giấy

b) Ký hiệu mẫu sọ hóa đom và kỷ hiệu hóa đơn.

Ký hiệu mẫu Số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mâu).

Kỷ hiệu hóa đơn là dấu hỉệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm.

Đốỉ với hỏa đơn đặt ỉn, 02 chữ số cuối của năm là năm ỉn hóa đơn đặt ỉn. Đổi với hóa đơn tự in, 02 chữ số cuối ỉà năm bat đầu sử dụng hỏa đơn ghi frên thông báo phát hành hoặc năm hóa đơn được in ra.

+ Tại Điểm 1.2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn.

"1.2. Ký hiệu mẫu sỗ hóa đơn (mẫu hóa đơn):

Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổỉ khỉ có một trong các tỉêu chí frên mẫu hỏa đom đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong nội dung bắt buộc; kích thước của hóa đơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục công tác quản lý

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thuế GTGT cho hoạt động môi giới thương mại xuất khẩu

Thuế GTGT cho hoạt động môi giới thương mại xuất khẩu

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo