Xử lý hóa đơn viết sai

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 12 phút đọc

Căn cứ vào Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014 và Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015. Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết hóa đơn sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên Công ty, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai số lượng, sai đơn giá, sai hình thức thanh toán, sai số tiền bằng chữ, sai tên người mua hàng…Chi tiết như sau:

- Tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 như sau:

"Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua NHƯNG chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán người mua CHƯA kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, ĐÃ GIAO hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua ĐÃ kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán người mua phải lập biên bản HOẶC có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán LẬP HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh KHÔNG được ghi số âm (-).

Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này."

- Tại Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015

e) Điều 16: Bổ sung hướng dẫn đối với trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Chi tiết các trường hợp hóa đơn viết sai chia làm các trường hợp sau:

I> Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:

Cách xử lý:

Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó trong cuốn hóa đơn.

II>Hóa đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống:

  1. Trường hợp chưa kê khai:

Cách xử lý:

- Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai (không cần phải lập biên bản hủy hóa đơn). Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn.

Biên bản thu hồi hóa đơn, tải mẫu tại đây.

2. Trường hợp đã kê khai thuế:

a. Nếu hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. (Theo TT26/2015/TT-BTC)

Xem chi tiết: Mẫu biên bản điều chỉnh sai sót

b. Nếu hóa đơn viết sai ngày tháng, mã số thuế, …(Không ảnh hưởng đến số tiền thuế GTGT phải nộp và khấu trừ:

Cách xử lý:

- Hai bên lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, Mẫu biên bản điều chỉnh sai sót Tại đây

- Người bán lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu…

- Khi kê khai: Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn điều chỉnh: Bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra. Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào (Chỉ tiêu: Doanh thuthuế GTGT ghi bằng "0"), Từ ngày 01/01/2015 không phải nộp phụ luc kèm theo.

c. Nếu hóa đơn viết sai thuế suất, đơn giá … (Ảnh hưởng đến số tiền):

Cách xử lý:

- Hai bên lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót,

- Người bán phải lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điều chỉnh ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

- Khi kê khai: Tại kỳ kê khai hiện tại: Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trên bảng kê. Từ ngày 01/01/2015 không phải nộp phụ luc kèm theo.

Mời các bạn xem tiếp:

Điểm mới Thông tư 39/2014/TT-BTC;

Điểm mới Thông tư 26/2015/TT-BTC về quản lý hóa đơn;

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo