Home » Tin tức » Mẫu biên bản điều chỉnh sai sót

Mẫu biên bản điều chỉnh sai sót

Căn cứ điểm b, Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính như sau:

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Do vậy, Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ Mẫu Biên bản điều chỉnh Hóa đơn khi viết sai tên, địa chỉ người mua hàng nhưng mã số thuế đúng.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THUẾ CÔNG MINH Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc
Số …./BBĐCHĐ-ĐLTCM

Tp.Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2015

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT

Căn cứ điểm b, Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại văn phòng Công ty TNHh Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh, chúng tôi gồm có:
Bên A: Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh

Do ông: Nguyễn Văn A,                          Chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: Căn số 605, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội.

Điện thoại: 04 85 86 55 99;                    Email: dailythuecongminh@gmail.com

Mã số thuế: 0106123456.

Bên B:             ………………..
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất thoả thuận điều chỉnh hoá đơn GTGT ký hiệu: ……, mẫu số: ……, số ……., ngày … tháng … năm …… như sau:

– Ghi sai: 

+ Nội dung:……………………………..
– Điều chỉnh ghi đúng: 
+ Nội dung: ……………………
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Ký,ghi rõ họ tên Ký,ghi rõ họ tên
 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ CÔNG MINH  

 

 

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …