Xác định thuế suất GTGT

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 10 phút đọc

Thuế suất thuế GTGT của các mặt hàng phục vụ giáo dục như: "Sổ gọi tên, sổ ghi điểm, sổ liên lạc, sổ dò bài, sổ đăng bộ, sổ mượn sách, sổ kế hoạch bộ môn, sổ chủ nhiệm, sổ thống kê bạn đọc, sổ quản lý cấp phát bằng". Ngày 09 tháng 03 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn số: 819/TCT-CS về việc xác định thuế suất thuế GTGT.

Rất nhiều Quan điểm cho rằng những mặt hàng trên chịu thuế 5%, không chịu thuế, cũng như chịu thuế suất thuế GTGT 10%. Do vậy, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 819/TCT-CS về việc xác định thuế suất GTGT xin hỏi Bộ giáo đào tạo cho ý kiến về các loại: sổ gọi tên, sổ ghi điểm, sổ liên lạc, sổ dò bài, sổ đăng bộ, sổ mượn sách, sổ kế hoạch bộ môn, sổ chủ nhiệm, sổ thống kê bạn đọc, sổ quản lý cấp phát bằng dùng cho việc dạy học và học trong nhà trường có phải là sách giáo khoa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hay được coi là sách các loại (trừ sách giáo khoa) thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5%?

Chi tiết công văn:

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------
Số: 819/TCT-CS V/v xác định thuế suất thuế GTGT Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9424/CT-TTHT ngày 05/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh gửi kèm công văn số 180/STB-14 ngày 13/10/2014 của Công ty CP Sách&Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế xin trao đổi với Quý Bộ như sau:

  1. Về chính sách thuế GTGT:

Tại điểm 15 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT: “…Sách giáo khoa là sách dùng để giảng dạy và học tập trong tất cả các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông (bao gồm cả sách tham khảo dùng cho giáo viên và học sinh phù hợp với nội dung chương trình giáo dục)”.

Tại điểm 14 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn thuế suất thuế GTGT 5% như sau: “14. Đồ chơi cho trẻ em; Sách các loại, trừ sách không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại khoản 15 Điều 4 Thông tư này”.

Tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn thuế suất thuế GTGT 10% như sau:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại”.

  1. Vướng mắc của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh:

Công ty CP Sách&Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh kinh doanh sản phẩm dùng cho việc dạy học và học trong nhà trường gồm:

- Mặt hàng sổ gọi tên và ghi điểm; sổ liên lạc; sổ dò bài; sổ đăng bộ; sổ mượn sách, thiết bị của học sinh; sổ kế hoạch bộ môn; sổ chủ nhiệm; sổ thống kê bạn đọc; sổ quản lý cấp phát bằng.

- Mặt hàng sổ kế toán, sổ nhật ký bán hàng, sổ chi tiết các tài khoản.

Căn cứ quy định tại điểm 1 công văn này, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 8320/CT-TTHT ngày 3/10/2014 trả lời Công ty CP Sách&Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

“Mặt hàng sổ gọi tên, sổ ghi điểm, sổ liên lạc, sổ dò bài, sổ đăng bộ, sổ mượn sách, sổ kế hoạch bộ môn, sổ chủ nhiệm, sổ thống kê bạn đọc, sổ quản lý cấp phát bằng, sổ kế toán, sổ nhật ký bán hàng, sổ chi tiết các tài khoản áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%”.

  1. Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng nêu trên.

Quan điểm 1: Mặt hàng sổ gọi tên và ghi điểm; sổ liên lạc; sổ dò bài; sổ đăng bộ; sổ mượn sách, thiết bị của học sinh; sổ kế hoạch bộ môn; sổ chủ nhiệm; sổ thống kê bạn đọc; sổ quản lý cấp phát bằng, các mặt hàng này không phải sách giá khoa hoặc sách các loại nên thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10%.

Mặt hàng sổ kế toán, sổ nhật ký bán hàng, sổ chi tiết các tài khoản áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Quan điểm 2: Mặt hàng sổ gọi tên và ghi điểm; sổ liên lạc; sổ dò bài; sổ đăng bộ; sổ mượn sách, thiết bị của học sinh; sổ kế hoạch bộ môn; sổ chủ nhiệm; sổ thống kê bạn đọc; sổ quản lý cấp phát bằng sử dụng cho việc dạy học nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc được coi là sách các loại (trừ sách giáo khoa) thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5%.

Mặt hàng sổ kế toán, sổ nhật ký bán hàng, sổ chi tiết các tài khoản áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Để có cơ sở hướng dẫn thực hiện được thống nhất và phù hợp, Tổng cục Thuế kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về các loại sổ: sổ gọi tên, sổ ghi điểm, sổ liên lạc, sổ dò bài, sổ đăng bộ, sổ mượn sách, sổ kế hoạch bộ môn, sổ chủ nhiệm, sổ thống kê bạn đọc, sổ quản lý cấp phát bằng dùng cho việc dạy học và học trong nhà trường có phải là sách giáo khoa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hay được coi là sách các loại (trừ sách giáo khoa) thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5%?

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo xin chuyển cho Tổng cục Thuế trước ngày 19/5/2015; ĐT: 043. 9719461; Fax: 043.9727739; email: [email protected].

Tổng cục Thuế trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Bộ Giáo dục và Đào tạo./.
  Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Cao Anh Tuấn

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thanh toán không dùng tiền mặt

Thanh toán không dùng tiền mặt

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo