Sử dụng hóa đơn

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 6 phút đọc

Ngày 29 tháng 05 năm 2014, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1984/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn chi tiết như sau:

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 1984/TCT-CS V/v sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 10697/CT-QLAC ngày 31/3/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc sử dụng hóa đơn trong thời gian chuyển trụ sở, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ khoản 2, Điều 9, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì: "Đối với các số hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. Nếu tổ chức, hộ, cá nhân không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến." Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Kitvina đang tiến hành thủ tục chuyển trụ sở từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Hà Nội, để việc kinh doanh không bị gián đoạn trong thời gian chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới, Công ty đã gửi công văn số 08/2014/CV-KITVINA đến Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị chấp thuận tiếp tục sử dụng tại Hà Nội số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9, Thông tư số 64/2013/TT-BTC nêu trên và đóng dấu tên địa chỉ mới lên hóa đơn và xuất hóa đơn cho khách hàng thì được chấp thuận. Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ bảng kê hóa đơn chưa sử dụng và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn mà Công ty TNHH Kitvina đã gửi đến Cục Thuế thành phố Hà Nội để nhập dữ liệu về các hóa đơn thay đổi địa chỉ nêu trên vào Chương trình Quản lý hóa đơn. Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết.
Nơi nhận: - Như trên; - Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo); - Vụ PC-BTC; - Vụ PC-TCT; - Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Tân

 
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Xử lý hóa đơn viết sai

Xử lý hóa đơn viết sai

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo