Quyết toán thuế TNCN từ tiền lương tiền công

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/12/2014 7 phút đọc

Quyết toán thuế TNCN từ tiền lương tiền công đối với các doanh nghiệp - người chi trả và người lao động - người có thu nhập sẽ như thế nào?

1/ Đối với đơn vị chi trả

a/ Kê khai

- Nếu không có thuế TNCN khấu trừ thì không kê khai Mẫu 02/KK-TNCN

- Khấu trừ thuế TNCN ≥50 tr./tháng thì kê khai khấu trừ theo tháng ( Mẫu 02/KK-TNCN), trừ trường hợp đơn vị khai thuế GTGT theo quý

- Thời gian nộp tờ khai thuế tháng là ngày 20 tháng liền kề, nộp tờ khai thuế quý là ngày 30 tháng đầu của quý liền kề

- Thời gian nộp thuế TNCN là thời hạn nộp tờ khai

- Khi khấu trừ thuế, đơn vị chi trả cấp cho người lao động chứng từ khấu trừ, hoặc cấp khi người lao động quyết toán thuế TNCN

b/ Quyết toán:

- Đơn vị có chi trả thu nhập là phải quyết toán tại nguồn ( Mẫu 05/KK-TNCN)

- Không có chi trả thu nhập trong năm thì không phải quyết toán

- Nếu cá nhân có 1 nguồn thu nhập có uỷ quyền mới được đơn vị chi trả quyết toán thay

- Quyết toán thuế TNCN tại nguồn là quyết toán tất cả các chi trả tại nguồn chi, bao gồm tiền lương, tiền công, và các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công

- Thời hạn nộp tờ khai là 90 ngày sau khi kết thúc năm

c/ Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm có:
- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 05/KK-TNCN);
- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động (theo mẫu số 05A/BK-TNCN);
- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú (theo mẫu số 05B/BK-TNCN).
- Đơn vị chi trả có thể quyết toán thay cho người lao động nếu có uỷ quyền, khi đó, phải có giấy uỳ quyền của người lao động. Đơn vị chi trả tích vào Cột : Cá nhân uỷ quyền quyết toán thay tại phục lục 05-1BK/TNCN để tiến hành quyết toán thay
- Khi đơn vị chi trả quyết toán thay thì không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động

2/ Cá nhân có thu nhập

Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, tiền lương tiền công có thể phải tự khai thuế, theo quy định của pháp luật.

a/ Không cần quyết toán :

- Nếu thu nhập trong năm không tới mức chịu thuế

- Nếu không muốn hoàn thuế, chuyển số thuế nộp thừa của kỳ này sang kỳ sau

- Có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã nộp

b/ Phải quyết toán:

- Số thuế khấu trừ chưa đủ nghĩa vụ thuế phải nộp trong năm

- Muốn hoàn thuế, chuyển số thuế nộp thừa sang kỳ sau

3/ Phương thức quyết toán:

a/ Uỷ quyền cho đơn vị chi trả thu nhập quyết toán khi:

- Có 1 nguồn thu nhập

- Có 2 nguồn thu nhập, mà nguồn thu nhập thứ 2 là thu nhập vãng lai bình quân 10 tr/ tháng, đã khấu trừ thuế 10% hay 20 %, nhưng không muốn quyết toán nguồn này

- Có 2 nguồn thu nhập, mà nguồn thu nhập thứ 2 là thu nhập từ cho thuê nhà, bình quân 20 tr/ tháng, đã khấu trừ thuế 10% hay 20 %, nhưng không muốn quyết toán nguồn này

b/ Tự quyết toán khi

- Có 2 nguồn thu nhập trong năm

3/ Hồ sơ quyết toán thuế TNCN của người có thu nhập (tự quyết toán)

- Tờ khai 09/KK-TNCN và các phụ lục kèm theo

4/ Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

- Bản chụp xác nhận chi trả thu nhập của đơn vị chi trả thu nhập

- Chứng minh thư công chứng

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Giảm trừ gia cảnh và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Giảm trừ gia cảnh và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo