Quyết định về việc miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Quyết định về việc miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Quyết định về việc miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính
Quyết định về việc miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số ....../2013/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Thông tư số ..../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Quyết định số …..ngày .… tháng … năm …về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế do ...............ký ban hành;

Xét đơn đề nghị miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế [5] ngày .... tháng .... năm .... của ông(bà)/tổ chức ........được [6] ..............xác nhận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế theo Quyết định số ..... ngày ... tháng ... năm ... do.........ký ban hành.

Số tiền phạt mà ông (bà)/tổ chức:........................................................được miễn/giảm là..................................đồng (bằng chữ):.........................................

Lý do miễn/giảm tiền phạt: trường hợp của ông (bà)/tổ chức [7] ……........ thuộc trường hợp …….…………được miễn, giảm tiền phạt theo quy định tại điểm ............ khoản ............ Điều ..... Nghị định số ...../2013/NĐ-CP ngày ..... tháng ..... năm 2013 quy định về xử phạt hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế hoặc quy định tại .... Thông tư số …/2013/TT-BTC ngày … tháng… năm 2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:[8] ................................................. ………………………………………………………………………………./.

Các bạn có thể tải về Quyết định về việc miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính tại đây

Từ khóa: Mẫu 06/QĐ Quyết định về việc miễn hoặc giảm tiền phạt vi phạm hành chính, Mẫu 06/QĐ,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 05/QĐ Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

Mẫu 05/QĐ Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo