Quyết định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền

haivtca Tác giả haivtca 02/10/2015 5 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Quyết định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền ban hành kèm theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

 Quyết định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền
Quyết định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số ..../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Xét đơn đề nghị của ông (bà)/tổ chức ........................................................ đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế được ................................ [5] xác nhận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoãn thi hành quyết định phạt tiền tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số ..... ngày ... tháng ... năm ... đối với:

Ông (bà)/tổ chức:[6] .............................................................................................

Năm sinh:..........................Quốc tịch:................ (đối với cá nhân vi phạm)

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................

Mã số thuế (nếu có):.............................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:...................

Cấp ngày: ...................................... Nơi cấp: ......................................................

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Quyết định số ......ngày ... tháng ... năm ... do ................................ ký.

Lý do hoãn thi hành quyết định phạt tiền:

Hoàn cảnh của ông (bà)/tổ chức ............ đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do ............................................ [7] thuộc diện được hoãn chấp hành quyết định xử phạt tiền thuế theo quy định tại điểm ..... Khoản ..... Điều ..... của

Thông tư số ..../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Điều 2. Thời gian hoãn thi hành phạt tiền tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế nêu trên từ ngày ... tháng .... năm .. đến ngày ... tháng ... năm ...

Số tiền phạt được hoãn chấp hành: .............................................................

Ngay sau khi hết thời hạn hoãn thi hành phạt tiền nêu trên, ông (bà)/tổ chức ......................... phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định phạt tiền theo đúng nội dung quy định tại Quyết định số .... ngày .... tháng .... năm .....; nếu Ông/Bà cố tình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành.

Ông (bà)/tổ chức ........................ có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này được giao cho [8] .................................................... để tổ chức thực hiện quyết định này./.

Các bạn có thể tải về Quyết định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền tại đây

Từ khóa: Quyết định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền, Mẫu 03/QĐ, Mẫu 03/QĐ Quyết định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền ,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo