Quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 6 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả
Quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số ....../2013/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Thông tư số …/2013/TT-BTC ngày … tháng … năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính thuế do.... lập hồi...giờ...ngày...tháng....năm.......tại..........................

Xét đề nghị.................................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông (bà)/tổ chức:[6] …….………………….....……………….....

Ngày tháng năm sinh:………...Quốc tịch:….....(đối với cá nhân vi phạm)

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ:

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:

Cấp ngày: …………………………….. Nơi cấp:

Phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính:[7] ………….............quy định tại [8].................................................

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: ……….............

Lý do không xử phạt vi phạm hành chính: .................................................

Biện pháp để khắc phục hậu quả gồm:

a) Số tiền thuế truy thu: (Thuế GTGT: …..; thuế TTĐB: …..; thuế TNDN: …..; thuế nhà đất: ...). [9]

b) Tiền chậm nộp tiền thuế: ……………………....................................…

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày... tháng.... năm...

Ông (Bà)/Tổ chức ........................................................................... phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này trong thời hạn ….. ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Số tiền thuế bị truy thu, tiền chậm nộp tiền thuế quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số:......................... tại Kho bạc Nhà nước .............................

Quá thời hạn này, nếu Ông (Bà)/Tổ chức ................................. cố tình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Ông (Bà)/Tổ chức: ........................................................... có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

Trong thời hạn ….. ngày, Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức: ........................................................... để chấp hành;

2. Kho bạc Nhà nước ........................................................để biết, quản lý thu số tiền thuế bị truy thu, tiền chậm nộp tiền thuế;

3. [10] ...................................................................................để tổ chức thực hiện Quyết định này/.

Các bạn có thể tải về Quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả tại đây

Từ khóa: Mẫu 07/QĐ Quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, Mẫu 07/QĐ,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Quyết định về việc miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính

Quyết định về việc miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo