Mẫu 05/QĐ Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

haivtca Tác giả haivtca 02/10/2015 5 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Mẫu 05/QĐ Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Mẫu 05/QĐ Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần
Mẫu 05/QĐ Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số ..../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Quyết định số.................................về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Xét đơn đề nghị của ông (bà)/tổ chức .........................................[5] đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế được ................................ [6] xác nhận;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp nhận đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần của:

Ông (Bà)/Tổ chức:[7] ……………........………………………………………...

Ngày tháng năm sinh:……………...Quốc tịch:….....(đối với cá nhân vi phạm)

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ:

Mã số thuế (nếu có):.............................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:

Cấp ngày: …………..........................Nơi cấp:.....................................................

Ông (bà)/tổ chức được nộp tiền phạt nhiều lần đối với số tiền phạt ghi trên Quyết định số …ngày … tháng … năm …. về việc xử phạt vi phạm hành chính.

Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày Quyết định số .... nêu trên có hiệu lực.

Số tiền nộp phạt lần thứ nhất là:[8]………..(bằng chữ:.........................) nộp vào ngày .......;

Số tiền nộp phạt lần thứ hai là: ……….........(bằng chữ:......................) nộp vào ngày...............;

Số tiền nộp phạt lần thứ ba là: ………..(bằng chữ:................................) nộp vào ngày .............;

Đến thời hạn nộp tiền phạt theo quyết định này mà ông(bà)/tổ chức bị xử phạt không thực hiện nộp tiền phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao/gửi Ông (bà)/tổ chức: ..............................................để chấp hành;

2. Giao [9]..................................................................................................../.

Các bạn có thể tải về Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần tại đây

Từ khóa: Mẫu 05/QĐ, Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần, Mẫu 05/QĐ Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Quyết định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền

Quyết định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo