Quyết định tạm đình chỉ xử phạt vi phạm hành chính

haivtca Tác giả haivtca 02/10/2015 4 phút đọc

Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Quyết định tạm đình chỉ xử phạt vi phạm hành chính ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Quyết định tạm đình chỉ xử phạt vi phạm hành chính
Quyết định tạm đình chỉ xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số ..../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Quyết định số……ngày … tháng … năm … do…………......…..ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ kết quả xác minh có dấu hiệu của tội phạm quy định tại Điều ….. của Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét thấy cần thiết phải tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính xử phạt vi phạm hành chính về thuế tránh hậu quả xảy ra;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ thi hành Quyết định số ..... ngày … tháng … năm … do…………......….. ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế .

Lý do: [5]…………………….……………….............................................. …………………………………………………………………………………..

Điều 2. Thời hạn tạm đình chỉ thi hành Quyết định nêu trên kể từ ngày ….. tháng …… năm …........... đến ngày ….. tháng …… năm .....

Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ vụ vi phạm phải được chuyển cho ...…..….[6]

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này được gửi cho:

1. ……………………………..............................................[7] để biết.

2. Ông (Bà)/Tổ chức ……………………………………để biết./.

Các bạn có thể tải về Quyết định tạm đình chỉ xử phạt vi phạm hành chínhtại đây

Từ khóa: Quyết định tạm đình chỉ xử phạt vi phạm hành chính, Mẫu 08/QĐ, Mẫu 08/QĐ Quyết định tạm đình chỉ xử phạt vi phạm hành chính,

haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

Quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

Bài viết tiếp theo

Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính về thuế

Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính về thuế
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo