Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

haivtca Tác giả haivtca 02/10/2015 6 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Thông tư số .../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Xét hành vi vi phạm hành chính về thuế do .............................. thực hiện,

Tôi:[3] ......................................; Chức vụ: .................................................;

Đơn vị.................................................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thủ tục xử phạt không lập biên bản đối với:

Ông (bà)/tổ chức:[4] ......................................................................................

Năm sinh:........................... Quốc tịch:..................... (đối với cá nhân vi phạm)

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................

Mã số thuế (nếu có):.............................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:....................

Cấp ngày:....................................... Nơi cấp: ......................................................

Với hình thức xử phạt:

1. Hình thức xử phạt:............................. Mức phạt:[5].................................

2. Tiền chậm nộp tiền thuế (nếu có):.................................................. ..............................................................................................................................

Vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:[6] ....................... quy định tại:[7] ....................................................................................................................

Địa điểm xảy ra vi phạm:............................................................................

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm (nếu có):.................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông (bà)/tổ chức nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt[8]. Trường hợp không nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp vào tài khoản số ....tại ......................[9]...... trong thời hạn 10 ngày, kể từ được giao Quyết định này.

Nếu quá thời hạn ..... ngày, mà ông (bà)/tổ chức vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại Điều....Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Ông (bà)/tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)/tổ chức ............ để chấp hành Quyết định xử phạt.

2. Gửi cho ..............................................[10] để thu tiền phạt.

3. Gửi cho ....................................[11] để tổ chức thực hiện Quyết định này.

4. ....................................................................................................để biết./.

Mời các bạn xem tiếp Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại đây

Từ khóa: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Mẫu 01/QĐ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Biên bản vi phạm về không nhận quyết định xử phạt

Biên bản vi phạm về không nhận quyết định xử phạt

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo