Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính về thuế

haivtca Tác giả haivtca 02/10/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự, ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính về thuế
Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính về thuế

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số ..../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số …/BB-VPHC do ……….. lập hồi … giờ … ngày … tháng … năm …, tại ………………….........................;

Căn cứ Quyết định số .... ngày... tháng ... năm về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định số…ngày … tháng … năm … do……..…..ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế[5] ;

Căn cứ kết quả xác minh có dấu hiệu của tội phạm quy định tại Điều ….. của Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính về thuế:[6] ..................................................................... đến:[7] .........................................................để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm được chuyển giao gồm:[8]

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. ……………………………..[9] tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Ông (Bà)/Tổ chức …[10] ……………………………………… để thông báo./.

Các bạn có thể tải về Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính về thuế tại đây

Từ khóa: Mẫu 09/QĐ, Mẫu 09/QĐ Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính về thuế,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Quyết định tạm đình chỉ xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định tạm đình chỉ xử phạt vi phạm hành chính

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo