Biên bản vi phạm về không nhận quyết định xử phạt

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 3 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Biên bản vi phạm về không nhận quyết định xử phạt đối với các cá nhân, tổ chức ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Áp dụng đối với trường hợp giao quyết định xử phạt trực tiếp

Biên bản vi phạm về không nhận quyết định xử phạt
Biên bản vi phạm về không nhận quyết định xử phạt

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……., tại......................................

Chúng tôi gồm:[2]......................................................................................... đã đến giao Quyết định số……./QĐ-….. ngày…...tháng…..năm…….do ông/bà………..chức vụ:……………………… ký, về việc.... cho ông (bà)/tổ chức vi phạm hành chính có tên trong Quyết định số……/QĐ-……. ngày….tháng…..năm…. để thi hành nhưng ông (bà)/tổ chức này cố tình không nhận Quyết định.

Vì vậy, tiến hành lập biên bản này với sự chứng kiến (nếu có) của:[3] ....... và có xác nhận của chính quyền địa phương là: [4].............................................

Biên bản gồm ….. trang, được lập thành …. bản có nội dung và giá trị như nhau; sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản. Biên bản được lưu trong hồ sơ và giao cho chính quyền địa phương 01 bản./.

Các bạn có thể tải về Biên bản vi phạm về không nhận quyết định xử phạt tại đây

Từ khóa: Biên bản vi phạm hành chính, Mẫu 05/BB, Biên bản vi phạm hành chính về không nhận quyết định xử phạt, Biên bản vi phạm về không nhận quyết định xử phạt với các cá nhân tổ chức

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận theo Thông tư 166

Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận theo Thông tư 166

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo