Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận theo Thông tư 166

haivtca Tác giả haivtca 18/07/2024 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính.
Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận theo Thông tư 166
Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận theo Thông tư 166
Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Hôm nay, hồi ......giờ .... ngày .... tháng ..... năm ...........Tại………........... Chúng tôi gồm: 1. Ông (bà):...........................Chức vụ: ............................Đơn vị ....................... 2. Ông (bà):...........................Chức vụ: ............................Đơn vị........................ Với sự chứng kiến của: a) Ông (bà) …................ Năm sinh ..............................Quốc tịch:...................... Địa chỉ:................................................................................................................. Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................ Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ................. ngày cấp ................. nơi cấp ........... b) Ông (bà) ……...................... Năm sinh ..............................Quốc tịch:............ Địa chỉ:................................................................................................................. Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................ Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ................ ngày cấp ................. nơi cấp ........... Chứng nhận rằng:[2]................................................................................... Biên bản kết thúc vào hồi ........ giờ ......... ngày .... tháng ....... năm ........... Biên bản được lập thành ........... bản; mỗi bản gồm ............. trang; có nội dung và giá trị như nhau; đã giao cho .................................... 01 bản. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản. Ý kiến bổ sung khác (nếu có):[3].................................................................   Các bạn có thể tải về Biên bản chứng nhận tại đây Từ khóa: Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận, Mẫu 04/BB, Biên bản chứng nhận,  
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Biên bản làm việc ban hành theo thông tư 166 năm 2013

Biên bản làm việc ban hành theo thông tư 166 năm 2013

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo