Quyết định hủy xử phạt vi phạm hành chính về thuế

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 3 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung về Quyết định hủy xử phạt vi phạm hành chính về thuế, ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Quyết định hủy xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Quyết định hủy xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số ..../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Quyết định số……ngày … tháng … năm … do…………[5] ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ…………………………………………………………………….;

Xét đề nghị của …………………………………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định số ……ngày … tháng … năm … do…………......….. ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Lý do: [6] ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này được gửi tới ông(bà)/tổ chức:..................để thực hiện việc hoàn trả tiền phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định [7]

Điều 3. Các ông(bà)/đơn vị.............................. có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Các bạn có thể tải về Quyết định hủy xử phạt vi phạm hành chính về thuế tại đây

Từ khóa: Mẫu 10/QĐ, Mẫu 10/QĐ quyết định hủy xử phạt vi phạm hành chính về thuế

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính về thuế

Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính về thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo