Hợp đồng lao động và những nội dung cần chú ý khi giao kết hợp đồng lao động

haivtca Tác giả haivtca 13/07/2024 8 phút đọc

Hợp đồng lao động và những nội dung cần chú ý khi giao kết hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Bất cứ một lao động nào làm việc cũng đều phải ký hợp đồng. Vậy những nội dung cần lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động là gì?

1. Hình thức hợp đồng lao động.

Theo Luật Lao Động số 10/2012/QH13 tại Điều 16 quy định hình thức hợp đồng như sau:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. “

Căn cứ theo quy định trên:

- Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản.

- Hợp đồng được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản.

- Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

2. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động.

Luật Lao Động số 10/2012/QH13 tại Điều 17 quy định nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động như sau:

- Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

- Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

3. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

Luật Lao Động số 10/2012/QH13 tại Điều 18 quy định nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động như sau:

“1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.”

Căn cứ theo quy định trên:

- Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Nếu người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

- Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.

4. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động.

Luật Lao Động số 10/2012/QH13 tại Điều 19 quy định nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động như sau:

- Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin cho người lao động về:

+ Công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động.

+ Tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

+ Quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

- Người lao động phải cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động về:

+ Họ tên, tuổi, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề.

+ Tình trạng sức khoẻ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu.

5. Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động.

Luật Lao Động số 10/2012/QH13 tại Điều 20 quy định những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng như sau:

- Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

- Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thuế GTGT đầu vào của những máy móc, thiết bị có giá trị dưới 30.000.000đ

Thuế GTGT đầu vào của những máy móc, thiết bị có giá trị dưới 30.000.000đ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo