HOÁ ĐƠN TM ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU

haivtca Tác giả haivtca 22/03/2015 6 phút đọc

Tại khoản 1,Điều 5 và khoản 1 Điều 7 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tàichính sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

"Điều 5. Sửa đổi, bổ sungThông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơnbán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

1. Sửađổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“2. Các loại hóa đơn:

a) Hoá đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hoá đơn dành cho các tổchức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạtđộng sau:

- Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan vàcác trường hợp được coi như xuất khẩu;

b) Hoáđơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuếgiá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hoá, dịch vụ trong nộiđịa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu (mẫu số3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

- Tổ chức, cá nhân trong khu phithuế quan khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hoá,cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau,trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

Ví dụ:

Đại lý thuế Công Minh là doanh nghiệp khai thuếgiá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Đại lý thuế Công Minh sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước và không cần lập hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài.

Điều 7. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2014..." Căn cứ quy định nêu trên, từ ngày01/9/2014 Công ty xuất khẩu hàng hóa không sử dụng hóa đơn xuất khẩu hoặc hóa đơnGTGT, chỉ sử dụng hóa đơn thương mại cho hàng hóa xuất khẩu, Công ty tự tạo mẫuhóa đơn thương mại và không phải đăng ký mẫu hóa đơn với cơ quan thuế. Cuối tháng căn cứ doanh thu xuất khẩu trên tờ hóađơn thương mại, Công ty kê khai doanh thu hàng xuất khẩu vào Bảng kê phụ lục số 01 - 1 /GTGT   Một số bài viết liên quan: Quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố đinh, Điểm mới về hóa đơn chứng từ, điểm mới về Luật thuế TNDN 2015, điểm mới về luật thuế GTGT, Mẫu 06, Dịch vụ Đại lý thuế., Các dịch vụ của chúng tôi: Dịch vụ Đại lý thuế, Dịch vụ quản trị rủi ro về thuế, dịch vụ Lập báo cáo tài chính & Lập Quyết toán thuế, tư vấn thuế, kế toán trọn gói, giám sát kế toán, tư vấn kế toán, dịch vụ thuế Kế toán trưởng.
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hóa đơn chứng từ

Hóa đơn chứng từ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo