Hóa đơn chứng từ

haivtca Tác giả haivtca 22/03/2015 9 phút đọc

Câu 1: (Hóa đơn chứng từ)Hóa đơn bán lẻ cuối ngày trên hóa đơn có cần ghi chi tiết mặt hàng không? (Hay chỉ ghi Tổng số tiền bán hàng và đính kèm theo bảng kê bán hàng).

Trả lời:

Theo quy định tại điểm 2 Điều 19. Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 Hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

2. Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

a) Nội dung ghi trên hóa đơn

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng….”

Theo đó, khi lập hóa đơn bán lẻ cuối ngày thì Mục “tên hàng” trên hóa đơn bạn không cần ghi chi tiết mặt hàng mà chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng. Và hóa đơn được lập phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”

Câu 2: Theo sửa đổi bổ sung thông tư số 39/2014 của thông tư 119/2014 thì doanh nghiệp xuất khẩu không cần phải lập hóa đơn xuất khẩu (nếu đăng ký tiếp tục sử dụng) hoặc hóa đơn VAT với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài? Nếu vậy doanh nghiệp sẽ căn cứ ghi nhận doanh thu trên sổ kế toán như thế nào? Doanh nghiệp sẽ kê khai doanh thu xuất khẩu trên bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra như thế nào?

Trả lời:

Tại khoản 7 Điều 3 TT số 119/2014/TT-BTC sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC về thuế đầu vào của hàng hóa xuất khẩu:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”

Căn cứ trị giá hàng xuất khẩu trên hóa đơn thương mại để doanh nghiệp xác định doanh thu và từ ngày 01/9/2014 theo quy định tại khoản 2 Điều 1 TT 119/2014/TT-BTC đã bãi bỏ Bảng kê hàng hóa được áp dụng thuế suất 0%. Doanh thu xuất khẩu sẽ kê khai trên Bảng kê mẫu 01-1/GTGT tại STT 2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%.

Câu 3: Xuất tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn GTGT không hay chỉ phiếu xuất kho?

Trả lời:

Căn cứ tiết b Khoản 1 Điều 16 TT 39/2014/TT-BTC hướng dẫn:

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu, hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.”

Theo điểm 2.4 Phụ lục 4 TT 39/2014/TT-BTC thì khi sử dụng hàng hóa dịch vụ để xuất tiêu dùng nội bộ thì:

Trường hợp viết hóa đơn đối với hàng hóa dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ: thì doanh nghiệp cần phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng). Trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán bình thường.

Từ ngày 1/9/2014 thực hiện theo thông tư 119/2014/TT-BTC hướng dẫn:

+ Khi xuất hàng hóa dịch vụ để tiêu dùng nội bộ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì: không phải tính nộp thuế GTGT – Nhưng vẫn phải xuất hóa đơn ghi giá là giá chưa thuế, dòng thuế suất và tiền thuế không ghi mà gạch chéo.

+ Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh thì không phải xuất hóa đơn mà sử dụng phiếu xuất kho.

+Trường hợp cơ sở kinh doanh tự sản xuất, xây dụng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thi, bàn giao, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai khấu trừ theo quy định.

+Khi xuất hàng hóa – dịch vụ mà không phục vụ cho sản xuất kinh doanh thì phải xuất hóa đơn như bán cho khách hàng, kê khai thuế như bình thường.

Một số bài viết liên quan: Quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố đinh, Điểm mới về hóa đơn chứng từ, điểm mới về Luật thuế TNDN 2015, điểm mới về luật thuế GTGT, Mẫu 06, Dịch vụ Đại lý thuế., Các dịch vụ của chúng tôi: Dịch vụ Đại lý thuế, Dịch vụ quản trị rủi ro về thuế, dịch vụ Lập báo cáo tài chính & Lập Quyết toán thuế, tư vấn thuế, kế toán trọn gói, giám sát kế toán, tư vấn kế toán, dịch vụ thuế Kế toán trưởng.
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Khái niệm tài sản cố định

Khái niệm tài sản cố định

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo