Cải cách thủ thủ tục hành chính thuế

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 3 phút đọc

Ngày 19 tháng 03 năm 2015, Bộ tài chính ban hành Quyết định số 509/QĐ-BTC về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Tài chính ban hành 02 Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 46 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thuế, Hải quan.

Quyết định số 509/QĐ-BTC phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực thuế trong đó bãi bỏ, đơn giản hóa 08 TTHC (bãi bỏ 01 TTHC, đơn giản 07 TTHC); Quyết định số 510/QĐ-BTC phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực hải quan trong đó bãi bỏ, đơn giản hóa 38 TTHC thuộc lĩnh vực hải quan (bãi bỏ 05 TTHC, đơn giản 33 TTHC).

Việc ban hành 02 quyết định này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC, qua đó thực hiện, triển khai có hiệu quả các giải pháp mà Bộ Tài chính đã đề ra để phấn đấu hết năm 2015 thời gian nộp thuế, hải quanbằng với mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 và năm 2016 là ASEAN-4 theo đúng yêu cầu tại nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ.

Nội dung trên được đăng với: Cổng thông tin điện tử Bộ tài chính

Các bài viết liên quan: Giảm thời gian kê khai thuế.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước HOÁ ĐƠN TM ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU

HOÁ ĐƠN TM ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo