Đăng ký trích khấu hao TSCĐ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 5 phút đọc

Trích khấu hao TSCĐ là gì

Trích khấu hao TSCĐ là công việc định giá, tính toán, phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng. Điều này giúp các doanh nghiệp tính toán được chi phí cũng như lợi nhuận một cách chính xác nhất và có kế hoạch tái sản xuất và tái đầu tư. Khi lập báo cáo tài chính mỗi doanh nghiệp sẽ sử dụng một phương pháp trích khấu hao TSCĐ khác nhau.

Trích khấu hao TSCĐ - Mẫu biểu theo TT 45/2013
Trích khấu hao TSCĐ - Mẫu biểu theo TT 45/2013

Hướng dẫn đăng kí trích khấu hao TSCĐ

Theo Thông tư 45/2013 do Bộ Tài Chính về ban hành, hướng dẫn trích khấu hao TSCĐ, tại Điều 13, Khoản 3, các doanh nghiệp sẽ phải nộp mẫu đăng khí phương pháp trích khấu hao TSCĐ trước khi thực hiện. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẽ một số mẫu giúp các Doanh nghiệp tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: - CHI CỤ THUẾ QUẬN......................................

- ĐỘI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

- Tên đơn vị:............................................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................................................

- Địa chỉ chi nhánh:................................................................................................................................

- Mã số thuế: ...........................................................................................................................................

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay Công ty .................. đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế Quận …………theo phương pháp khấu hao ………

Xin chân thành cảm ơn!

……., ngày ………..tháng…..năm ……

CÔNG TY ...............

Mẫu đăng kí phương pháp khấu hao TSCĐ

Các bài viết liên quan: Quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố đinh, Điểm mới về hóa đơn chứng từ, điểm mới về Luật thuế TNDN 2015, điểm mới về luật thuế GTGT, Mẫu 06, Dịch vụ Đại lý thuế.,

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Bù trừ tiền thuế nộp thừa

Bù trừ tiền thuế nộp thừa

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo