Gộp báo cáo tài chính năm 2014

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/03/2015 9 phút đọc

Kì quyết toán thuế năm 2014 đã cận kề, đối với các doanh nghiệp mới thành lập, công việc lập báo cáo tài chính thường gặp nhiều khó khăn cũng như những các nghiệp vụ phát sinh trong trong thời gian còn lại của năm tài chính trước thường rất ít. Vì vậy, Nhà nước đã cho phép các doanh nghiệp mới thành lập được gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN. Hôm nay, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ vấn đề này.

Mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính

Quy định gộp báo cáo tài chính

Theo Luật kế toán số 03/2003/QH11 tại Điều 13 quy định về kỳ kế toán như sau:

“4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm.

Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.”

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 2, Khoản 3 quy định về phương pháp tính thuế như sau:

“2.Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

  1. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.”

Đối tượng được gộp báo cáo tài chính

Các cứ vào quy định trên, các doanh nghiệp được gộp báo cáo tài chính gồm:

Doanh nghiệp mới thành lập:

+ Nếu kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì được cộng với kỳ kế toán của năm tiếp theo.

+ Nếu kỳ tính thuế đầu tiên có thời gian nhỏ hơn 15 tháng thì doanh nghiệp được cộng gộp với kỳ kế toán của năm tiếp theo. Nói cách khác, nếu doanh nghiệp được thành lập từ tháng 10 của năm liền kề, thì được phép gộp báo cáo vào năm tiếp theo

Gộp báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo tài chính

Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể phá sản:

+ Nếu kỳ tính thuế năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì doanh nghiệp được cộng với kỳ tính thuế năm trước đó.

+ Nếu kỳ tính thuế năm cuối cùng có thời gian nhỏ hơn 15 tháng thì doanh nghiệp được cộng gộp với kỳ tính thuế của năm trước đó. Nói cách khác, nếu doanh nghiệp thực hiện kỳ báo cáo cuối cùng vào quý 1 của năm tiếp theo, thì được gộp báo cáo vào năm trước

Thủ tục gộp báo cáo tài chính

Những doanh nghiệp muốn gộp báo cáo tài chính, gộp Quyết toán thuế TNDN (tùy từng chi cục thuế) sẽ phải nộp công văn trước cho cơ quan thuế. Doanh nghiệp cần phải tham khảo cán bộ quản lý thuế để nộp công văn nếu cần thiét.

Thời hạn thông báo gộp Báo cáo tài chínhvà gộp Quyết toán Thuế TNDN trước ngày 31/03 của kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm trước đó.

Mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng xử lý trùng CMTNN trong cấp MST người phụ thuộc

Hướng xử lý trùng CMTNN trong cấp MST người phụ thuộc

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo