Home » Tin tức » Gộp báo cáo tài chính năm 2014 vào năm 2015

Gộp báo cáo tài chính năm 2014 vào năm 2015

Mẫu Công văn về việc: Gộp báo cáo tài chính năm 2014 vào năm 2015

   CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2014 vào năm 2015)

 Kính gửi:     CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚC TRƯỜNG GIANG

Địa chỉ trụ sở        :  Số 207, Đường Giải Phóng, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế            :  0106123456

Giám Đốc             :  THIÊN PHÚC TRƯỜNG GIANG

Ngành nghề kinh doanh:

  • Hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. Nội dung cụ thể:
  • Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sơ bán buôn) và quyền phân phố bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ)
  • Dịch vụ tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp lý, tư vấn tài chính, thuế, chứng khoán, bảo hiểm)

 

Công ty chúng tôi mới thành lập tính đến hết ngày 24 tháng 11 năm 2014 chưa tới 90 ngày , căn cứ vào Mục 4 điều 13 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003  “Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng” Vì vậy Công ty chúng tôi làm công văn này thông báo cho Cục Thuế biết Công ty sẽ gộp 2 tháng cuối năm 2014 vào báo cáo tài chính năm 2015.

 

Công ty chúng tôi xin cam kết  vào năm 2015 Công ty sẽ báo cáo đầy đủ như đã thông báo ở trên..

 

Trân trọng kính báo!

Đại diện theo pháp luật 

                                                                                                                    Giám đốc

Nơi nhận:

– Như trên;                             

– Lưu.

 

 

THIÊN PHÚC TRƯỜNG GIANG

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …