Tiền lương làm thêm giờ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 31/03/2015 8 phút đọc

Hiện nay, rất nhiều người lao động phải làm thêm giờ do đặc thù của từng loại hình cũng như ngành nghề của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tiền lương làm thêm giờ trả cho người lao động thì chưa đúng với quy định. Hôm nay, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẽ một số quy định về tiền lương làm thêm giờ cho những người lao động chưa nắm rõ quy định

Quy định mức lương làm thêm giờ

Căn cứ theo Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 tại Điều 97 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

  1. a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
  2. b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
  3. c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
  4. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
  5. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Căn cứ theo Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 tại Điều 106 quy định về làm thêm giờ như sau:

“1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

  1. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
  2. a) Được sự đồng ý của người lao động;
  3. b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;
  4. c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.”
Tiền lương làm thêm giờ
Tiền lương làm thêm giờ

Nội dung thực hiện chi trả tiền lương làm thêm giờ.

Căn cứ theo quy định trên thì việc làm thêm giờ của công nhân có một số lưu ý như sau:

- Người sử dụng được sử dụng lao động làm thêm giờ khi có sự đồng ý của người lao động.

- Số giờ làm thêm trong một năm không quá 200h trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm.

- Tiền lương làm thêm giờ vào ngày thường ít nhất bằng 150% tiền lương làm việc ngày bình thường.

- Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần ít nhất bằng 200% tiền lương làm việc ngày bình thường.

- Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300% tiền lương làm việc ngày bình thường.

- Tiền lương làm việc vào ban đêm thì được trả ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền công ngày làm việc bình thường

- Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm thì phải được trả lương theo quy định tại 4 khoản trên và công thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương làm việc ban ngày.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cập nhật danh sách Đại lý thuế mới nhất

Cập nhật danh sách Đại lý thuế mới nhất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo