Thuế GTGT cho hoạt động môi giới thương mại xuất khẩu

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/07/2024 6 phút đọc

Nếu cá nhân hay Doanh nghiệp ký hợp đồng môi giới thương mại cho thì sau khi Doanh nghiệp hoàn thành hơp đồng, sẽ được xuất hóa đơn GTGT với số thuế như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thuế GTGT cho hoạt động môi giới thương mại

Thuế GTGT cho hoạt động môi giới thương mại

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014).

Thuế GTGT cho hoạt động môi giới thương mại xuất khẩu
Thuế GTGT cho hoạt động môi giới thương mại xuất khẩu

+ Tại Khoản 1 Điều 9 quy định về thuế suất 0% đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

"7. Thuế suất 0%: áp dụng đỗi với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, ỉắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phỉ thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hỏa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khỉ xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tạỉ khoản 3 Điền này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ỉà hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phỉ thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

+ Tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 quy định về điều kiện áp dụng thuế 0% đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

à) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

- Có hợp đồng bán, gia cọng hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo qụy định của pháp luật;

- Có tờ khai hải qùản theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

Riêng đối yơi trường hợp hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hỏa ở ngoài Việt Nam, cợ sở kịnỊi doanh (bên bán) phải có tài liệu chứng minh việc giao, nhận hàng hóa ở ngoài/Việt Nam như: hợp đồng mua hàng hóa ký với bên bán hàng hỏa ở nước ngữấỉ; hợp đồng bán hàng hóa ký với bên mua hàng; chứng từ chứng minh hàng hóa được giao, nhận ở ngoài Việt Nam như: hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế, vận đơn, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ...; chứng từ thanh toán qua ngân hàng gồm: chứng từ qua ngân hàng của cơ sở kinh doanh thanh toán cho bên bán hàng hóa ở nước ngoài; chứng từ thanh toán qua ngân hàng của bên mua hàng hóa thanh toán cho cơ sở kinh doanh "

+ Tại Khoản 3 Điều 9 quy đinh về các trường họp không áp dụng thuế suất 0%.

+ Tại Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT.

+ Tại Điều 10 quy định về các trường họp áp dụng Thuế suất 5%.

+ Tại Điều 11 quy đinh về các trường họp áp dụng Thuế suất 10%.

"Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này..."

Căn cứ quy định nêu trên theo nguyên tắc như sau:

- Trường hợp Doanh nghiệp ký họp đồng môi giới thương mại với một Công ty sản xuất để xuất khẩu thi khi dịch vụ hoàn thành, Công ty sản xuất sẽ xuất hóa đơn GTGT 10% cho dịch vụ môi giới thương mại của Doanh nghiệp.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Quy định hóa đơn điều chỉnh chiết khấu thương mại

Quy định hóa đơn điều chỉnh chiết khấu thương mại

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo