Công văn 445/TCT-CS ban hành ngày 28 tháng 01 năm 2016

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Công văn 445/TCT-CS ban hành ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Tổng Cục thuế về việc thu thuế tại nguyên. Dưới đây là toàn văn bài viết.

Công văn 445/TCT-CS ban hành ngày 28 tháng 01 năm 2016

Công văn 445/TCT-CS

Trả lời Công văn số 7631/CT-THNVDT ngày 17/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về thu thuế tài nguyên đối với cát, sỏi đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thu mua gom từ những người khai thác nhỏ lẻ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  • Tại khoản 2, Điều 13 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính về thuế tài nguyên quy định: “2. Thông tư này có hiệu lực thỉ hành từ ngày 20/11/2015 thay thế Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính."
  • Tại Điều 14 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định: “7. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế:... b) Tô chức, cá nhân thu mua tài nguyên đăng ký nộp thuế tài nguyên thay cho tổ chức, cá nhân khai thác nhỏ lẻ thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở thu mua tài nguyên.
  • ... 2. Khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô) là loại khai theo tháng và khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán đến thời điếm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyến đối hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động. ”

Căn cứ quy định nêu trên, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có sản lượng cát, sỏi thu gom của người khai thác nhỏ lẻ, thuộc diện kê khai nộp thuế tài nguyên phát sinh trước ngày Thông tư số 152/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành (ngày 20/11/2015), nhưng chưa khai nộp thuế thì tiếp tục khai nộp thuế tài nguyên theo các văn bản áp dụng trước ngày Thông tư số 152/2015/TT-BTC có hiệu lực./.

Các bạn có thể tải về Công văn 445/TCT-CS tại đây

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Giới thiệu phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội

Giới thiệu phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo